Indeks 
Protokół
PDF 247kWORD 76k
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (debata)
 3.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Głosowanie
  
5.1.Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  
5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)
  
5.4.Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ***II (głosowanie)
  
5.5.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (głosowanie)
  
5.6.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (głosowanie)
  
5.7.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)
  
5.8.Europejska Unia Obrony (głosowanie)
  
5.9.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (głosowanie)
  
5.10.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Stosunki UE-Turcja (debata)
 11.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 12.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącego
 14.Skład Parlamentu
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 17.Ustanowienie gwarancji umiejętności (debata)
 18.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (debata)
 19.Umowa w sprawie towarów środowiskowych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

WTOREK 22 LISTOPADA 2016 R.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang i Hugues Bayet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


3. Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marie Grapini, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Emmanuel Maurel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 22.11.2016.


4. Skład Parlamentu

Właściwe władze brytyjskie poinformowały, że John Michael Procter został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego na zastępstwo Timothy’ego Kirkhope’a.

Parlament przyjął to do wiadomości ze skutkiem od dnia 17 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu John Michael Procter bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0428)


5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha [2016/2115(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0429)


5.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha [2016/2107(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0430)


5.4. Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów [11309/1/2016 - C8-0403/2016- 2012/0236(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0431)


5.5. Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0432)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0432)


5.6. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych [2016/2056(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europejska Unia Obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Unii Obrony [2016/2052(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0435)

Wystąpienia

Urmas Paet (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ustępu 6. Poprawka została przyjęta.


5.9. Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwolnienia potencjału pasażerskiego transportu wodnego [2015/2350(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0436)


5.10. Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania skuteczności współpracy na rzecz rozwoju [2016/2139(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0437)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon i Marek Jurek.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Fabio Massimo Castaldo poinformował, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Laima Liucija Andrikienė i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo i Reinhard Bütikofer.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 24.11.2016.


10. Stosunki UE-Turcja (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Stosunki UE-Turcja (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Martina Michels, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Bodil Valero, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský´ego, Fabio Massimo Castaldo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange i Marju Lauristin.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki i Jeppe Kofod.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 24.11.2016.


11. Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos i Olga Sehnalová.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: Posiedzenie w późniejszym terminie.


12. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2016/2067(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb i Ramona Nicole Mănescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Ioan Mircea Paşcu.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 23.11.2016.


13. Komunikat Przewodniczącego

Mając na uwadze na wnioski Komitetu doradczego rozpatrującego skargi dotyczące molestowania w sprawach z udziałem akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz uwzględniając uwagi na piśmie skierowane przez zainteresowanego posła, przewodniczący postanowił nałożyć sankcję na Jasenko Selimovica, zgodnie z art. 166 Regulaminu, z powodu psychologicznego nękania swoich akredytowanych asystentów parlamentarnych. Sankcją tą jest nagana. Zainteresowany poseł został poinformowany o tej decyzji w dniu dzisiejszym.


14. Skład Parlamentu

Właściwe organy brytyjskie powiadomiły o wyborze Alexandry Mayer w miejsce Richarda Howitta na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 15 listopada 2016.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 15 listopada 2016.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Alexandra Mayer bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


15. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominacje:

komisja ENVI: Tiemo Wölken

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk: Tiemo Wölken

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Tiemo Wölken

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu przed zatwierdzeniem niniejszego protokołu.


16. Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)

Sprawozdanie w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich [2016/2030(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Traian Ungureanu w imieniu grupy PPE, Eugen Freund w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Marianne Thyssen (członkini Komisji) i Anna Elżbieta Fotyga.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 23.11.2016.


17. Ustanowienie gwarancji umiejętności (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000133/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Ustanowienie gwarancji umiejętności (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (w zastępstwie autora) rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Emilian Pavel w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová i Claude Rolin.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: Posiedzenie w późniejszym terminie.


18. Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro i Csaba Sógor.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom du groupe PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, au nom du groupe S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, au nom du groupe ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, au nom du groupe GUE/NGL, w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 23.11.2016.


19. Umowa w sprawie towarów środowiskowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000138/2016), które skierowali Bernd Lange i Alessia Maria Mosca, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa w sprawie towarów środowiskowych (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca rozwinęła pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, i Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 593.806/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności