Kazalo 
Zapisnik
PDF 238kWORD 75k
Torek, 22. november 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sprejeti sklep o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017 (razprava)
 3.Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja * (razprava)
 4.Sestava Parlamenta
 5.Čas glasovanja
  5.1.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (glasovanje)
  5.3.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (glasovanje)
  5.4.Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***II (glasovanje)
  5.5.Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja * (glasovanje)
  5.6.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 (glasovanje)
  5.7.Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah (glasovanje)
  5.8.Evropska obrambna unija (glasovanje)
  5.9.Sprostitev potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh (glasovanje)
  5.10.Povečanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Razmere v Siriji (razprava)
 10.Odnosi med EU in Turčijo (razprava)
 11.Razmere na Zahodnem bregu, vključno z naselbinami (razprava)
 12.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (razprava)
 13.Sporočilo predsedstva
 14.Sestava Parlamenta
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (razprava)
 17.Vzpostavitev jamstva za znanja in spretnosti (razprava)
 18.Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (razprava)
 19.Sporazum o okoljskih dobrinah (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

TOREK, 22. NOVEMBER 2016

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.


2. Sprejeti sklep o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017 (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Sander Loones v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Burkhard Balz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang in Hugues Bayet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo in Neoklis Sylikiotis.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


3. Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel je predstavil poročilo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Peter Simon v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Steven Woolfe samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen in Romana Tomc.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar in Ruža Tomašić.

Govorila sta Pierre Moscovici in Emmanuel Maurel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 22.11.2016.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni britanski organi so sporočili, da je bil v Evropski parlament namesto Timothyja Kirkhopa izvoljen John Michael Procter.

Parlament je to sprejel v vednost z začetkom veljavnosti od 17. novembra 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec John Michael Procter polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0428)


5.2. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu [2016/2115(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0429)


5.3. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu [2016/2107(IMM)] – Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0430)


5.4. Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0431)


5.5. Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0432)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0432)


5.6. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2015 [2016/2063(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah (glasovanje)

Poročilo o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah [2016/2056(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0434)


5.8. Evropska obrambna unija (glasovanje)

Poročilo o evropski obrambni uniji [2016/2052(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0435)

Govori

Urmas Paet (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 6, ki je bil upoštevan.


5.9. Sprostitev potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh (glasovanje)

Poročilo o sprostitvi potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh [2015/2350(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0436)


5.10. Povečanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja (glasovanje)

Poročilo o povečanju učinkovitosti razvojnega sodelovanja [2016/2139(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0437)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik in Daniel Hannan

Poročilo: Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly in Stanislav Polčák

Poročilo: Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias in Stanislav Polčák

Poročilo: Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon in Marek Jurek.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Fabio Massimo Castaldo je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė in Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo in Reinhard Bütikofer.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 24.11.2016.


10. Odnosi med EU in Turčijo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Odnosi med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Martina Michels, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange in Marju Lauristin.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki in Jeppe Kofod.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 24.11.2016.


11. Razmere na Zahodnem bregu, vključno z naselbinami (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Zahodnem bregu, vključno z naselbinami (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati in Boris Zala.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos in Olga Sehnalová.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


12. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (razprava)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) [2016/2067(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb in Ramona Nicole Mănescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev in Stanislav Polčák.

Govorila sta Federica Mogherini in Ioan Mircea Paşcu.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 23.11.2016.


13. Sporočilo predsedstva

V skladu s sklepi svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter ob upoštevanju pisnih pripomb poslanca Jasenka Selimovica je predsednik sklenil, da v skladu s členom 166 Poslovnika poslancu izreče kazen zaradi njegovega ravnanja, ki predstavlja psihološko nadlegovanje njegovih akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. Izrečena kazen je graja. Poslanec je bil o sklepu obveščen istega dne.


14. Sestava Parlamenta

Pristojni britanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Richarda Howitta za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Alexandra Mayer z začetkom veljavnosti od dne 15. novembra 2016.

Parlament je ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti od __15. novembra 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Alexandra Mayer polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


15. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor ENVI: Tiemo Wölken

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika: Tiemo Wölken

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Tiemo Wölken

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


16. Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (razprava)

Poročilo o strateškem komuniciranju EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani [2016/2030(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga je predstavila poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Traian Ungureanu v imenu skupine PPE, Eugen Freund v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka in Georgios Epitideios.

Govorili sta Marianne Thyssen (članica Komisije) in Anna Elżbieta Fotyga.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 23.11.2016.


17. Vzpostavitev jamstva za znanja in spretnosti (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000133/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Vzpostavitev jamstva za znanja in spretnosti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (namesto spraševalca) je predstavila vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Emilian Pavel v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová in Claude Rolin.

Govorila je Marianne Thyssen.

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


18. Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (razprava)

Izjava Komisije: Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Ádám Kósa v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro in Csaba Sógor.

Govorila je Marianne Thyssen.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v imenu skupine PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, v imenu skupine S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, v imenu skupine Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, v imenu skupine GUE/NGL, o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 23.11.2016.


19. Sporazum o okoljskih dobrinah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000138/2016), ki sta ga postavila Bernd Lange in Alessia Maria Mosca v imenu odbora INTA Komisiji: Sporazum o okoljskih dobrinah (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca je predstavila vprašanje.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, in Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 593.806/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov