Index 
Protokoll
PDF 243kWORD 75k
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (debatt)
 3.Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Omröstning
  
5.1.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)
  
5.3.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)
  
5.4.Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden ***II (omröstning)
  
5.5.Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (omröstning)
  
5.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (omröstning)
  
5.7.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)
  
5.8.Europeisk försvarsunion (omröstning)
  
5.9.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (omröstning)
  
5.10.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Situationen i Syrien (debatt)
 10.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt)
 11.Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (debatt)
 12.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 13.Meddelande från talmannen
 14.Parlamentets sammansättning
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
 17.Inrättande av en kompetensgaranti (debatt)
 18.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (debatt)
 19.Avtalet om miljöanpassade varor (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

TISDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2016

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Sander Loones för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou; Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn; Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang och Hugues Bayet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


3. Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Peter Simon för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Ruža Tomašić.

Talare: Pierre Moscovici och Emmanuel Maurel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 22.11.2016.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att John Michael Procter hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Timothy Kirkhope.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 17 november 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle John Michael Procter fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0428)


5.2. Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)

Betänkande om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2115(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0429)


5.3. Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (omröstning)

Betänkande om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2107(IMM)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0430)


5.4. Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0431)


5.5. Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0432)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0432)


5.6. Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 [2016/2063(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0433)


5.7. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)

Betänkande om grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2016/2056(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europeisk försvarsunion (omröstning)

Betänkande om en europeisk försvarsunion [2016/2052(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0435)

Inlägg:

Urmas Paet (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


5.9. Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (omröstning)

Betänkande om frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten [2015/2350(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0436)


5.10. Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (omröstning)

Betänkande om ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet [2016/2139(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0437)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik och Daniel Hannan

Betänkande Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias och Stanislav Polčák

Betänkande Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon och Marek Jurek


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Fabio Massimo Castaldo hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Tunne Kelam, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou; Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Laima Liucija Andrikienė och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo och Reinhard Bütikofer.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 24.11.2016.


10. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand; Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt; Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis; Martina Michels, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski; Bodil Valero, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Fabio Massimo Castaldo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange och Marju Lauristin.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki och Jeppe Kofod.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.11.2016.


11. Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos och Olga Sehnalová.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


12. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2016/2067(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb och Ramona Nicole Mănescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini och Ioan Mircea Paşcu.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 23.11.2016.


13. Meddelande från talmannen

På grundval av slutsatserna från den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och ledamöter av Europaparlamentet och med beaktande av de skriftliga kommentarerna från den berörda ledamoten hade talmannen, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, beslutat om en påföljd i form av en prickning för Jasenko Selimovic med anledning av dennes uppträdande, som utgjort psykiska trakasserier av sina ackrediterade parlamentsassistenter. Beslutet hade meddelats den berörda ledamoten innevarande dag, dvs. den 22 november 2016.


14. Parlamentets sammansättning

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Alexandra Mayer utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Richard Howitt från och med den 15 november 2016.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 15 november 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Alexandra Mayer fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


15. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ENVI-utskottet: Tiemo Wölken

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko: Tiemo Wölken

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Tiemo Wölken

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


16. EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)

Betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2016/2030(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Traian Ungureanu för PPE-gruppen, Eugen Freund för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) och Anna Elżbieta Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 23.11.2016.


17. Inrättande av en kompetensgaranti (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000133/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Inrättandet av en kompetensgaranti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová och Claude Rolin.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


18. Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ádám Kósa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro och Csaba Sógor.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom du groupe PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, au nom du groupe S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, au nom du groupe ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, au nom du groupe GUE/NGL, om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 23.11.2016.


19. Avtalet om miljöanpassade varor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000138/2016) från Bernd Lange och Alessia Maria Mosca, för utskottet INTA, till kommissionen: Avtalet om miljöanpassade varor (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, och Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.806/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy