Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta haigestumise riski vähendamisele viitavat tervisealast väidet (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - tähtaeg: 28 Jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kaasatud komisjon)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kaasatud komisjon)

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - tähtaeg: 5. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - tähtaeg: 4. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - tähtaeg: 28. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aminopüraliidi, asoksüstrobiini, tsüantraniliprooli, tsüflufenamiidi, tsüprokonasooli, dietofenkarbi, ditiokarbamaatide, fluasifop-P, fluopüraami, haloksüfopi, isofetamiidi, metalaksüüli, proheksadiooni, propakvisafopi, pürimetaniili, Trichoderma atroviride tüve SC1 ja zoksamiidi jääkide piirnormidega (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - tähtaeg: 17. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bifentriini, karbetamiidi, etüültsinidooni, fenpropimorfi ja triflusulfurooni jääkide piirnormidega (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - tähtaeg: 9. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 178/2002 Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjonide nimetuste ja pädevusvaldkondade osas (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - tähtaeg: 28. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega määratakse ELi referentlabor väikemäletsejaliste katku jaoks, kehtestatakse kõnealusele laborile konkreetsed vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - tähtaeg: 25. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kaasatud komisjon)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kaasatud komisjon)

- Komisjoni direktiiv, millega kohandatakse neljandat korda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid teaduse ja tehnika arenguga (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - tähtaeg: 30. november 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 152/2009 (milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks) lätikeelset versiooni (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - tähtaeg: 26. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika