Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 23. novembris - Strasbūra

3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula par atteikumu uz pārtikas produktiem atļaut veselīguma norādi, kura attiecas uz slimības riska samazināšanu (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (iesaistītā komiteja)
atzinums: IMCO (iesaistītā komiteja)

- Komisijas regula, ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - termiņš: 2017. gada 5. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām (D046047/02 - 2016/2974(RPS) – termiņš: 2017. gada 4. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aminopiralīda, azoksistrobīna, ciāntraniliprola, ciflufenamīda, ciprokonazola, dietofenkarba, ditiokarbamātu, fluazifopa-P, fluopirama, haloksifopa, izofetamīda, metalaksila, pirimetanila, proheksadiona, propakvizafopa, Trichoderma atroviride celma SC1 un zoksamīda maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem bifentrīna, karbetamīda, cinidonetila, fenpropimorfa un triflusulfurona atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D047111/02 - 2016/2977(RPS) – termiņš: 2017. gada 9. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 groza attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupu nosaukumiem un kompetences jomām (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izraugās ES references laboratoriju attiecībā uz mazo atgremotāju mēri, šai laboratorijai nosaka papildu pienākumus un uzdevumus un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - termiņš: 2017. gada 10. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (iesaistītā komiteja)
atzinums: IMCO (iesaistītā komiteja)

- Komisijas direktīva, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ceturto reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei, redakciju latviešu valodā (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - termiņš: 2017. gada 26. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika