Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 23. november 2016 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - rok: 28 januar 2017)
posredovano pristojni: ENVI (pridruženi odbor)
mnenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - rok: 5 februar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o oblikovanju kodeksa omrežij o usklajenih tarifnih strukturah za plin (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - rok: 4 februar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - rok: 28 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, azoksistrobin, ciantraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamate, fluazifop-P, fluopiram, haloksifop, izofetamid, metalaksil, proheksadion, propakvizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride, sev SC1, in zoksamid v ali na nekaterih proizvodih (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - rok: 17 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf in triflusulfuron v ali na nekaterih proizvodih (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - rok: 9 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede poimenovanj in področij pristojnosti znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - rok: 28 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o imenovanju referenčnega laboratorija EU za kugo drobnice, določitvi dodatnih odgovornosti in nalog tega laboratorija ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - rok: 25 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - rok: 10. februar 2017)
posredovano pristojni : ENVI (pridruženi odbor)
mnenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Direktiva Komisije o četrti prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - rok: 30 november 2016)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o popravku latvijske različice Uredbe (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - rok: 26 januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov