Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Приложение към Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Регламент (ЕС) № 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за допълнителните изходящи ликвидни потоци, съответстващи на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 31 октомври 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Приложения към Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 октомври 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение ІІ към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал чрез допълване на списъка на болестите по животните и зоонозите в посоченото приложение (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността), ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 11 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 11 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 11 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 11 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 19 октомври 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 октомври 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за допълнителните изходящи ликвидни потоци, съответстващи на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 31 октомври 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 ноември 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 ноември 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 ноември 2016 г. по искане на компетентната комисия
Разглеждане в комисия: ECON

Решение на Комисията във връзка с оттеглянето на следните делегирани актове:

- Оттегляне на делегиран регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на Намибия - C(2016)07060 - Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Дата на получаване: 9 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: INTA

- Оттегляне на делегиран регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на Гана - C(2016)07049 - Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Дата на получаване: 9 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: INTA

- Оттегляне на делегиран регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на Свазиленд - C(2016)07061 - Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Дата на получаване: 9 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: INTA

- Оттегляне на делегиран регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на Кот д'Ивоар - C(2016)07062 – Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Дата на получаване: 9 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: INTA

- Оттегляне на делегиран регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на Ботсуана - C(2016)07065 – Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Дата на получаване: 9 ноември 2016 г.
Разглеждане в комисия: INTA

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета [за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 октомври 2016 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Правна информация - Политика за поверителност