Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrzebom w zakresie zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na operacje instytucji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, poprzez uzupełnienie wykazu chorób zwierzęcych i odzwierzęcych w tym załączniku (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI (art. 54 Regulaminu), ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, dla których na wniosek właściwej komisji termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrzebom w zakresie zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na operacje instytucji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Decyzja Komisji dotycząca wycofania następujących aktów delegowanych:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Namibii - C(2016)07060 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Ghany - C(2016)07049 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Suazi - C(2016)07061 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej - C(2016)07062 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Botswany - C(2016)07065 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wspólnych ram monitorowania i oceny przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 [ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 października 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności