Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu, doplnením zoznamu chorôb zvierat a zoonóz uvedeného v predmetnej prílohe (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o parametre na výpočet peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania a činnosti centrálnych depozitárov cenných papierov v hostiteľských členských štátoch (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola na žiadosť príslušného výboru zmenená lehota z 1 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 148/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

Rozhodnutie Komisie o stiahnutí týchto delegovaných aktov:

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Namíbiu - C(2016)07060 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Ghanu - C(2016)07049 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Svazijsko - C(2016)07061 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Pobrežie Slonoviny - C(2016)07062 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Botswanu - C(2016)07065 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola na žiadosť príslušného výboru predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie ospoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 514/2014 [ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia oFonde pre azyl, migráciu aintegráciu aonástroji pre finančnú podporu voblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti akrízového riadenia] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. októbra 2016
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace
predložené gestorskému výboru: LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia