Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 23. november 2016 - Strasbourg

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Uredbe (EU) št. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. novembra 2016
Posredovano pristojni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 31. oktobra 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 31. oktobra 2016
Posredovano pristojni: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom z dopolnitvijo seznama živalskih bolezni in zoonoz v navedeni prilogi (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. novembra 2016
Posredovano pristojni: AGRI (člen 54 Poslovnika), ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši določitvi vsebine poročanja o internaliziranih poravnavah (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 11. novembra 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s parametri za izračun denarnih kazni za neuspešne poravnave in dejavnostmi CDD v državah članicah gostiteljicah (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 11. novembra 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 11. novembra 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 11. novembra 2016
Posredovano pristojni: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 19. oktobra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 24. oktobra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 31. oktobra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši določitvi vsebine poročanja o internaliziranih poravnavah - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 14. novembra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 14. novembra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja 14. novembra 2016 na zahtevo pristojnega odbora
Posredovano pristojni: ECON

Sklep Komisije o umiku naslednjih delegiranih aktov:

- Umik delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 v zvezi z Namibijo C(2016)07060 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Datum prejema: 9. november 2016
Posredovano pristojni: INTA

- Umik delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 v zvezi z Gano - C(2016)07049 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Datum prejema: 9. november 2016
Posredovano pristojni: INTA

- Umik delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 v zvezi s Kraljevino Svazi - C(2016)07061 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Datum prejema: 9. november 2016
Posredovano pristojni: INTA

- Umik delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 v zvezi s Slonokoščeno obalo - C(2016)07062 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Datum prejema: 9. november 2016
Posredovano pristojni: INTA

- Umik delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 v zvezi z Bocvano - C(2016)07065 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Datum prejema: 9. november 2016
Posredovano pristojni: INTA

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje na zahtevo pristojnega odbora podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o skupnem okviru za spremljanje in vrednotenje iz Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. oktobra 2016
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca
Posredovano pristojni: LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov