Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0443(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0249/2015

Ingivna texter :

A8-0249/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/11/2016 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

7. Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Gierek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jens Gieseke för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Carlos Zorrinho och Dubravka Šuica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo och Gesine Meissner.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 23.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy