Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8. Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (2016/2995(RSP))

Οι Ivan Korčok (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Claude Turmes και Giovanni La Via, Peter Liese, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Τάκη Χατζηγεωργίου, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin και Linda McAvan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Ελευθέριος Συναδινός, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου