Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

8. Resultatet av COP 22 i Marrakech (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av COP 22 i Marrakech (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Claude Turmes och Giovanni La Via; Peter Liese, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Takis Hadjigeorgiou; Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi; Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot och Karin Kadenbach.

Talare: Miguel Arias Cañete och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy