Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10.4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0439)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου