Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio σχετικά με τα σχόλια που εκφράσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας για τον εκλεγμένο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία χαρακτηρίζει πρσβλητικά (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση) και Ulrike Trebesius σχετικά με το μη παραδεκτό της τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα της επί του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους).


10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (2016/2987(RSO)) : βλέπε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθέν.

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2018 καθορίζεται, επομένως, ως ακολούθως:

- από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου

- από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου

- στις 28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου

- από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου

- από τις 16 έως τις 19 Απριλίου

- στις 2 και 3 Μαΐου

- από τις 28 έως τις 31 Μαΐου

- από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου

- από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου

- από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

- από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου

- από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου

- από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου

- στις 28 και 29 Νοεμβρίου

- από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου


10.2. Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE για να παρουσιάσει αίτηση για αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Alexander Graf Lambsdorff κατά και Anne-Marie Mineur υπέρ της αίτησης.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με ΗΨ (225 υπέρ, 439 κατά, 35 αποχές).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, την οποία κατέθεσαν περισσότεροι από 76 βουλευτές

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία παρουσιάζει αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Alexander Graf Lambsdorff κατά και Anne-Marie Mineur υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα με ΗΨ (225 υπέρ, 439 κατά, 35 αποχές).


10.3. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη την 28η Οκτωβρίου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί κατά τη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0438)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0438)


10.4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0439)


10.5. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) [2016/2067(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0440)

Παρεμβάσεις

Ο Bodil Valero παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 10. Η προφορική τροπολογία κρατείται.

Ο Ioan Mircea Paşcu (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.


10.6. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους [2016/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0441)


10.7. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0442)


10.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – επιτροπή ENVI. Εισηγητής: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0443)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου