Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Mario Borghezio USA valitud presidendi aadressil eelmise päeva istungil avaldatud solvavateks peetavate sõnade teemal (president võttis selle teadmiseks) ja Ulrike Trebesius parlamendi osaistungjärkude ajakava kohta tema fraktsiooni muudatusettepaneku vastuvõetamatuse teemal (president selgitas selle põhjusi).


10.1. Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)

Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava (2016/2987(RSO)) : vt esimeeste konverentsi ettepanek (21.11.2016 protokollipunkt 6)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Heaks kiidetud.

Euroopa Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava on järgmine:

- 15. ̶ 18. jaanuar

- 5. ̶ 8. veebruar

- 28. veebruar ja 1. märts

- 12. ̶ 15. märts

- 16. ̶ 19. aprill

- 2. ja 3. mai

- 28. ̶ 31. mai

- 11. ̶ 14. juuni

- 2. ̶ 5. juuli

- 10. ̶ 13. september

- 1. ̶ 4. oktoober

- 22. ̶ 25. oktoober

- 12. ̶ 15. november

- 28. ja 29. november

- 10. ̶ 13. detsember


10.2. Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) eelnõu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Kanada ja Euroopa Liidu vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on aluslepingutega kooskõlas (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Sõna võtsid Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes tegi ettepaneku lükata hääletus edasi vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4, Alexander Graf Lambsdorff oli ettepaneku vastu ja Anne-Marie Mineur toetas seda.

Parlament lükkas ettepaneku elektroonilisel hääletusel tagasi (225 poolt, 439 vastu, erapooletuid 35).

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas üle 76 parlamendiliikme

Tagasi lükatud


10.3. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

Arutelu toimus 28. oktoobril 2015 (28.10.2015 protokolli punkt 6)

Hääletus lükati edasi istungile, mis toimus 28. oktoobril 2015 (28.10.2015 protokolli punkt 7.7)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0438)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0438)


10.4. Basel III vormistamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0439)


10.5. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) [2016/2067(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0440)

Sõnavõtud

Bodil Valero tegi muudatusettepaneku 10 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Ioan Mircea Paşcu (raportöör), pärast hääletust.


10.6. ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)

Raport ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale [2016/2030(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0441)


10.7. Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0442)


10.8. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega pikendatakse toimeaine bentasooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – ENVI-komisjon. Raportöör: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0443)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika