Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. november 23., Szerda - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

10. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Mario Borghezio, aki sértőnek ítéli a tegnapi ülésen az Egyesült Államok megválasztott elnökéről tett kijelentéseket (az elnök tudomásul veszi), Ulrike Trebesius a Parlament ülésnaptárának tervezetére irányuló, képviselőcsoportja által benyújtott módosítás elfogadhatatlanságáról (az elnök megindokolja).


10.1. A Parlament ülésnaptára – 2018 (szavazás)

A Parlament ülésnaptára – 2018 (2016/2987(RSO)) : lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2016.11.21-i jegyzőkönyv, 6. pont)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva .

Az Európai Parlament 2018. évi ülésnaptárát az alábbiak szerint rögzítették:

– január 15–18.

– február 5–8.

– február 28–március 1.

– március 12–15.

– április 16–19.

– május 2–3.

– május 28–31.

– június 11–14.

– július 2–5.

– szeptember 10–13.

– október 1–4.

– október 22–25.

– november 12–15.

– november 28–29.

– december 10–13.


10.2. Az Európai Bíróság véleménye a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról (CETA) szóló megállapodásra irányuló javaslatnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján benyújtva az Európai Unió és Kanada között javasolt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Felszólal: Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indítványozza a szavazás elnapolását az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdésének megfelelően, Alexander Graf Lambsdorff az indítvány ellen, Anne-Marie Mineur az indítvány mellett.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja az indítványt (225 mellette, 439 ellene, 35 tartózkodás).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY több mint 76 képviselő által benyújtva

Elutasítva


10.3. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátása ***I (szavazás)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

A vita időpontja: 2015. október 28. (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 6. pont )

A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2015. október 28. (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.7. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0438)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0438)


10.4. A Bázel III véglegesítése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0439)


10.5. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2016/2067(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0440)

Felszólalások

Bodil Valero szóbeli módosítást nyújtott be a 10. módosításhoz. A szóbeli módosítást elfogadták.

Ioan Mircea Paşcu (előadó), a szavazás után.


10.6. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikáció (szavazás)

Jelentés a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról [2016/2030(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0441)


10.7. Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0442)


10.8. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bentazon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint benyújtva a bentazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabítására, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – bizottság: ENVI, előadó: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0443)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat