Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio over de in zijn ogen beledigende opmerkingen die tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden gemaakt met betrekking tot de gekozen president van de Verenigde Staten (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Ulrike Trebesius over de niet-ontvankelijkheid van het door haar fractie ingediende amendement op het vergaderrooster van het Parlement (de Voorzitter zet de redenen hiervoor uiteen).


10.1. Het vergaderrooster van het Parlement - 2018 (stemming)

Het vergaderrooster van het Parlement - 2018 (2016/2987(RSO)) : zie voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 6 van de notulen van 21.11.2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd.

Het rooster van de vergaderperioden van het Europees Parlement voor 2018 is als volgt vastgesteld:

- 15 t/m 18 januari

- 5 t/m 8 februari

- 28 februari en 1 maart

- 12 t/m 15 maart

- 16 t/m 19 april

- 2 en 3 mei

- 28 t/m 31 mei

- 11 t/m 14 juni

- 2 t/m 5 juli

- 10 t/m 13 september

- 1 t/m 4 oktober

- 22 t/m 25 oktober

- 12 t/m 15 november

- 28 en 29 november

- 10 t/m 13 december


10.2. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, om een voorstel tot uitstel van de stemming in te dienen overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, Alexander Graf Lambsdorff tegen het voorstel en Anne-Marie Mineur voor het voorstel.

Het Parlement verwerpt het voorstel bij ES (225 voor, 439 tegen, 35 onthoudingen).

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door meer dan 76 leden

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie om een motie te presenteren tot uitstel van de stemming overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, Alexander Graf Lambsdorff tegen en Anne-Marie Mineur voor deze motie.

Het Parlement verwerpt de motie bij ES (225 voor, 439 tegen, 35 onthoudingen).


10.3. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2015 (punt 6 van de notulen van 28.10.2015)

De stemming werd uitgesteld in de vergadering van 28 oktober 2015 (punt 7.7 van de notulen van 28.10.2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0438)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0438)


10.4. Afronding Bazel III (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0439)


10.5. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2016/2067(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0440)

Het woord werd gevoerd door:

Bodil Valero, die een mondeling amendement op amendement 10 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Ioan Mircea Paşcu (rapporteur), na de stemming.


10.6. Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)

Verslag over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden [2016/2030(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0441)


10.7. Gebarentaal en professionele gebarentolken (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0442)


10.8. Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof bentazon overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – commissie ENVI. Rapporteur: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0443)

Juridische mededeling - Privacybeleid