Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio over de in zijn ogen beledigende opmerkingen die tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden gemaakt met betrekking tot de gekozen president van de Verenigde Staten (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Ulrike Trebesius over de niet-ontvankelijkheid van het door haar fractie ingediende amendement op het vergaderrooster van het Parlement (de Voorzitter zet de redenen hiervoor uiteen).


10.1. Het vergaderrooster van het Parlement - 2018 (stemming)

10.2. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (stemming)

10.3. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)

10.4. Afronding Bazel III (stemming)

10.5. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

10.6. Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)

10.7. Gebarentaal en professionele gebarentolken (stemming)

10.8. Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid