Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Mario Borghezio w sprawie słów, które uznaje za obraźliwe, jakie padły na wczorajszym posiedzeniu i dotyczyły prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych (przewodniczący przyjął to wystąpienie do wiadomości), i Ulrike Trebesius w sprawie niedopuszczalności poprawki, jaką grupa posłanki złożyła do kalendarza prac Parlamentu (przewodniczący wyjaśnił przyczyny niedopuszczalności).


10.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (2016/2987(RSO)) : por. propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 6 protokołu z dnia 21.11.2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na 2018 r. został w związku z tym zatwierdzony w następującej formie:

- od 15 do 18 stycznia

- od 5 do 8 lutego

- 28 lutego i 1 marca

- od 12 do 15 marca

- od 16 do 19 kwietnia

- 2 i 3 maja

- od 28 do 31 maja

- od 11 do 14 czerwca

- od 2 do 5 lipca

- od 10 do 13 września

- od 1 do 4 października

- od 22 do 25 października

- od 12 do 15 listopada

- 28 i 29 listopada

- od 10 do 13 grudnia


10.2. Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości opinii na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w celu przedstawienia wniosku o przełożenie na późniejszy termin głosowania zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, Alexander Graf Lambsdorff sprzeciwiający się temu wnioskowi i Anne-Marie Mineur opowiadająca się za tym wnioskiem.

Parlament odrzucił wniosek w głosowaniu elektronicznym (225 głosów za, 439 przeciw, 35 wstrzymujących się).

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez ponad 76 posłów

Odrzucony


10.3. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

Debata odbyła się dnia 28 października 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 28.10.2015)

Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. (pkt 7.7 protokołu z dnia 28.10.2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0438)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0438)


10.4. Finalizacja pakietu Bazylea III (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0439)


10.5. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2016/2067(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0440)

Wystąpienia

Bodil Valero przedstawił poprawkę ustną do poprawki 10. Poprawka ustna została przyjęta.

Ioan Mircea Paşcu (sprawozdawca), po głosowaniu.


10.6. Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich [2016/2030(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0441)


10.7. Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0442)


10.8. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (głosowanie)

Projekt rezolucji złożonej zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – komisja ENVI. Sprawozdawca: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0443)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności