Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Mario Borghezio privind afirmațiile, pe care le consideră injurioase, făcute în cadrul reuniunii de ieri în ceea ce îl privește pe președintele ales al Statelor Unite (Președintele a luat act de aceste observații) și Ulrike Trebesius privind faptul că amendamentul depus de grupul său la calendarul Parlamentului este inadmisibil (Președintele a explicat motivele).


10.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (2016/2987(RSO)): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 6 al PV din 21.11.2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Declarat aprobat.

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2018 a fost stabilit după cum urmează:

- 15-18 ianuarie

- 5-8 februarie

- 28 februarie și 1 martie

- 12-15 martie

- 16-19 aprilie

- 2 și 3 mai

- 28-31 mai

- 11-14 iunie

- 2-5 iulie

- 10-13 septembrie

- 1-4 octombrie

- 22-25 octombrie

- 12-15 noiembrie

- 28 și 29 noiembrie

- 10-13 decembrie.


10.2. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE pentru a prezenta o solicitare de amânare a votului în conformitate cu articolul 190 alineatul (4)din Regulamentul de procedură, Alexander Graf Lambsdorff împotriva solicitării și Anne-Marie Mineur în favoarea solicitării.

Parlamentul a respins propunerea prin VE (225 de voturi pentru, 439 împotrivă și 35 de abțineri).

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de peste 76 de deputați

Respins


10.3. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Dezbaterea a avut loc la 28 octombrie 2015 (punctul 6 al PV din 28.10.2015)

Votul a fost amânat pentru ședința din 28 octombrie 2015 (punctul 7.7 al PV din 28.10.2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0438)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0438)


10.4. Finalizarea Acordului Basel III (vot)

Propunere de rezoluție B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0439)


10.5. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2016/2067(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0440)

Intervenții

Bodil Valero a prezentat un amendament oral la amendamentul 10. Amendamentul oral a fost reținut.

Ioan Mircea Paşcu (raportor), după vot.


10.6. Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)

Raport referitor la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa [2016/2030(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0441)


10.7. Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0442)


10.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură referitoare la proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active bentazon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (D047341/00 – 2016/2978(RSP)). Raportor: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0443)

Notă juridică - Politica de confidențialitate