Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio k výrokom, ktoré označil za hanlivé a ktoré odzneli na včerajšom rokovaní na adresu novozvoleného prezidenta Spojených štátov (predseda to vzal na vedomie), a Ulrike Trebesius k neprípustnosti pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila jej skupina v súvislosti s kalendárom schôdzí Parlamentu (predseda objasnil dôvody).


10.1. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (hlasovanie)

Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (2016/2987(RSO)): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 6 zápisnice zo dňa 21.11.2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vyhlásený za schválený.

Kalendár schôdzí Parlamentu na rok 2018 bol stanovený takto:

- od 15. do 18. januára

- od 5. do 8. februára

- 28. februára a 1. marca

- od 12. do 15. marca

- od 16. do 19. apríla

- 2 a 3. mája

- od 28. do 31. mája

- od 11. do 14. júna

- od 2. do 5. júla

- od 10. do 13. septembra

- od 1. do 4 októbra

- od 22. do 25. októbra

- od 12. do 15. novembra

- 28. a 29. novembra

- od 10. do 13. decembra


10.2. Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 nariadenia, ktorým sa požaduje stanovisko Súdneho dvora k súladu pripravovanej komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou (CETA) so zmluvami (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vystúpili Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, aby predložila návrh na odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku, Alexander Graf Lambsdorff proti tomuto návrhu a Anne-Marie Mineur v jeho prospech.

Parlament návrh zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 225, proti: 439, zdržali sa hlasovania: 35).

NÁVRH UZNESENIA predložený viac než 76 poslancami

Zamietnutý


10.3. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Rozprava sa konala dňa 28. októbra 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 28.10.2015)

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 28. októbra 2015 (bod 7.7 zápisnice zo dňa 28.10.2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0438)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0438)


10.4. Dokončenie rámca Bazilej III (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0439)


10.5. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2016/2067(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0440)

Vystúpenia:

Bodil Valero predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 10. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý.

Ioan Mircea Paşcu (spravodajca), po hlasovaní.


10.6. Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)

Správa o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii [2016/2030(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0441)


10.7. Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1230/2016 (2016/2952(RSP)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0442)


10.8. Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 odsekmi 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – výbor ENVI. Spravodajca: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0443)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia