Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2966(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000121/2016 (B8-1805/2016)

Debates :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2016. gada 23. novembris - Strasbūra

14. ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000121/2016) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000122/2016) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000143/2016) un kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000144/2016) un kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk un Helga Stevens izvērsa jautājumus.

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Julie Girling, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par ES pievienošanos Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut un Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli un Edouard Martin S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel un Viktor Uspaskich ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdāpar ES pievienošanos Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika