Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2033(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0453

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» [2016/2033(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0307/2016)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεση και απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík.

Παρεμβαίνει ο Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luděk Niedermayer, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Γεώργιος Επιτήδειος, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Werner Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου