Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2076(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0303/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0303/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0454

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών [2016/2076(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Η Catherine Bearder παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Emma McClarkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen και Florent Marcellesi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Catherine Bearder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου