Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

21. Европейска енергийна сигурност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Европейска енергийна сигурност (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Notis Marias и Krzysztof Hetman.

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност