Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Трансфер на бюджетни кредити
 7.Емисии на някои атмосферни замърсители (разискване)
 8.Резултати от 22-рата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Маракеш (разискване)
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Време за гласуване
  10.1.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г. (гласуване)
  10.2.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите (гласуване)
  10.3.Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (гласуване)
  10.4.Финализиране на „Базел III“ (гласуване)
  10.5.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  10.6.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (гласуване)
  10.7.Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (гласуване)
  10.8.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (разискване)
 15.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (разискване)
 16.Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (разискване)
 17.Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване ***I (разискване)
 18.План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (разискване)
 19.Нови възможности за малките транспортни предприятия (разискване)
 20.Международни споразумения в областта на въздухоплаването (разискване)
 21.Европейска енергийна сигурност (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (260 kb)  Списък на присъствалите (64 kb)
 
Протокол (90 kb)  Списък на присъствалите (12 kb)  Резултати от различните гласувания (31 kb)  Поименни гласувания (128 kb)
 
Протокол (339 kb)  Списък на присъствалите (71 kb)  Резултати от различните гласувания (616 kb)  Поименни гласувания (1703 kb)
Правна информация - Политика за поверителност