Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine
 7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu)
 8.Marrakeshis toimunud kliimakonverentsi COP 22 tulemused (arutelu)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  10.2.Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) eelnõu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  10.3.Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)
  10.4.Basel III vormistamine (hääletus)
  10.5.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)
  10.6.ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)
  10.7.Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (hääletus)
  10.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (arutelu)
 15.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale ***I (arutelu)
 16.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (arutelu)
 17.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) ***I (arutelu)
 18.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu)
 19.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (arutelu)
 20.Rahvusvahelised lennunduslepingud (arutelu)
 21.Euroopa energiajulgeolek (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (224 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2493 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (35 kb) Nimelise hääletuse tulemused (116 kb) 
 
Protokoll (300 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (541 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1594 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika