Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar
 7.Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)
 8.Resultatet av COP 22 i Marrakech (debatt)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (omröstning)
  10.2.Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen (omröstning)
  10.3.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)
  10.4.Fullbordandet av Basel III (omröstning)
  10.5.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  10.6.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)
  10.7.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (omröstning)
  10.8.Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)
 15.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (debatt)
 16.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (debatt)
 17.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (debatt)
 18.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)
 19.Nya möjligheter för små transportföretag (debatt)
 20.Internationella luftfartsavtal (debatt)
 21.Europeisk energitrygghet (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (230 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (2493 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Omröstningar med namnupprop (118 kb) 
 
Protokoll (304 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (493 kb) Omröstningar med namnupprop (1682 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy