Seznam 
Zápis
PDF 309kWORD 86k
Středa, 23. listopadu 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků
 7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)
 8.Výsledky konference COP 22 v Marrákeši (rozprava)
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  
10.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018 (hlasování)
  
10.2.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami (hlasování)
  
10.3.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)
  
10.4.Dokončovací práce na dohodě Basel III (hlasování)
  
10.5.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
10.6.Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)
  
10.7.Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (hlasování)
  
10.8.Obnovení schválení účinné látky bentazon (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
 15.Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 16.Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
 17.Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi ***I (rozprava)
 18.Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (rozprava)
 19.Nové příležitosti pro malé dopravní podniky (rozprava)
 20.Mezinárodní dohody o letecké dopravě (rozprava)
 21.Evropská energetická bezpečnost (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případ Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski a Arne Gericke za skupinu ECR o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt a Therese Comodini Cachia za skupinu PPE o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případu Kueje Min-chaje, vydavatele vězněného v Číně (B8-1272/2016).

II.   Situace příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v Brazílii (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská a Arne Gericke za skupinu ECR o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso a Therese Comodini Cachia za skupinu PPE o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci příslušníků kmene Guaraní-Kaiowá v brazilském státě Mato Grosso Do Sul (B8-1275/2016).

III.   Případ Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke za skupinu ECR o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso a Therese Comodini Cachia za skupinu PPE o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku (B8-1273/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - lhůta: 28. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- nařízení Komise, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - lhůta: 5. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - lhůta: 4. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - lhůta: 28. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - lhůta: 17. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenthrin, karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - lhůta: 9. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o názvy a oblast působnosti vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - lhůta: 28. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - lhůta: 25. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - lhůta: 10. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- směrnice Komise, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - lhůta: 30. listopadu 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - lhůta: 26. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení (EU) č. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 31. října 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. října 2016
předáno příslušnému výboru: EMPL

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI (článek 54 jednacího řádu), ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 11 listopad 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů - (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upravující standardy pro posuzování srovnávacích portfolií a postupy ke sdílení těchto posouzení - (C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce - (C(2016)06867 – 2016/2972(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 31. října 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání - (C(2016)07147 – 2016/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby - (C(2016)07158 – 2016/2983(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů - (C(2016)07159 – 2016/2984(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

Rozhodnutí Komise o zpětvzetí těchto aktů v přenesené pravomoci:

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Namibii – (C(2016)07060) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích kjeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04166 – 2016/2840(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Ghanu – (C(2016)07049) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Svazijsko - (C(2016)07061) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04168 – 2016/2834(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o pokud jde o Pobřeží slonoviny – (C(2016)07062) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04172 – 2016/2841(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- zpětvzetí nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Botswanu – (C(2016)07065) – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04171 – 2016/2838(DEA))
Datum přijetí: 9. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek na žádost příslušného výboru:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o společném monitorovacím a hodnotícím rámci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 [o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí] - (C(2016)06265 – 2016/2926(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. října 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce
předáno příslušnému výboru: LIBE


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků V/AB-08/A/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-09/C/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-10/C/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-11/A/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-12/T/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 3/2016 - evropský veřejný ochránce práv (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2016 - Výbor regionů (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 5/2016 - Výbor regionů (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 6/2016 - Výbor regionů (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 7/2016 - Výbor regionů (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 8/2016 - Výbor regionů (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2016 - Výbor regionů (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 6/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 7/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2016 – ESVČ (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 32/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 31/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 34/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 35/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 a DEC 30/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl, že schválí převody prostředků Evropské komise DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 a DEC 33/2016 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převodem prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 5/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převody prostředků Soudního dvora INF 5/2016, INF 6/2016 a INF 7/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převodem prostředků Evropské služby pro vnější činnost INF 2/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převody prostředků Výboru regionů INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 a INF 8/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převody prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 6/2016 a INF 7/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převodem prostředků evropského veřejného ochránce práv INF 3/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky s převody prostředků Účetního dvora V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 a V/AB-12/T/16.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl, že schválí převod prostředků Výboru regionů DEC 1/2016.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl, že schválí převod prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru DEC 1/2016.


7. Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Adam Gierek (zpravodaj výboru ITRE), Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI), Jens Gieseke za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho a Dubravka Šuica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 23.11.2016.


8. Výsledky konference COP 22 v Marrákeši (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky konference COP 22 v Marrákeši (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předsedkyně Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Angelo Ciocca za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Claude Turmes a Giovanni La Via, Peter Liese, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin a Linda McAvan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Gabriel Mato, kterým je nahrazen Pablo Zalba Bidegain

vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky: Gabriel Mato, kterým je nahrazen Pablo Zalba Bidegain

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Esther Herranz García, kterou je nahrazen Pablo Zalba Bidegain

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Esther Herranz García, kterou je nahrazen Pablo Zalba Bidegain

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50.)

(Od 12:00 do 12:30 se Parlament sešel u příležitosti předání ceny LUX.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Mario Borghezio k výrokům, které označil za urážlivé a které byly na včerejším denním zasedání proneseny na adresu zvoleného prezidenta Spojených států (předseda vzal vystoupení na vědomí), a Ulrike Trebesius k nepřípustnosti pozměňovacích návrhů, které její skupina předložila k harmonogramu dílčích zasedání Parlamentu (předseda vysvětlil důvody nepřípustnosti).


10.1. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018 (2016/2987(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 6 zápisu ze dne 21.11.2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2018 byl stanoven takto:

od 15. do 18. ledna

od 5. do 8. února

— 28. února a 1. března

— od 12. do 15. března

— od 16. do 19. dubna

— 2. a 3. května

— od 28. do 31. května

— od 11. do 14. června

— od 2. do 5. července

— od 10. do 13. září

— od 1. do 4. října

— od 22. do 25. října

— od 12. do 15. listopadu

— 28. a 29. listopadu

od 10. do 13. prosince


10.2. Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu se žádostí o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

Vystoupili: Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, aby předložila návrh na odložení hlasování v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu, Alexander Graf Lambsdorff proti návrhu a Anne-Marie Mineur ve prospěch návrhu.

Parlament návrh zamítl EH (225 pro, 439 proti, 35 se zdrželo).

NÁVRH USNESENÍ předložený více než 76 poslanci

zamítnut


10.3. Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

Rozprava se konala dne 28. října 2015 (bod 6 zápisu ze dne 28.10.2015)

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 28. října 2015 (bod 7.7 zápisu ze dne 28.10.2015)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0438)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0438)


10.4. Dokončovací práce na dohodě Basel III (hlasování)

Návrh usnesení B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0439)


10.5. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) [2016/2067(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0440)

Vystoupení

Bodil Valero předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 10. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.

Ioan Mircea Paşcu (zpravodaj) po hlasování.


10.6. Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)

Zpráva o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany [2016/2030(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0441)


10.7. Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (hlasování)

Návrh usnesení B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0442)


10.8. Obnovení schválení účinné látky bentazon (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0443)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

zpráva Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Dokončovací práce na dohodě Basel III - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

zpráva Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James a Steven Woolfe

Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Vystoupil Jonathan Arnott.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000121/2016), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver za skupinu PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling Radě: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000122/2016), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver za skupinu PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling Komisi: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000143/2016), kterou pokládají Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens za skupinu ECR Radě: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000144/2016), kterou pokládají Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens za skupinu ECR Komisi: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk a Helga Stevens rozvinuly otázky.

Ivan Korčok (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Constance Le Grip za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julie Girling, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Csaba Sógor.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes a Nicola Caputo.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki a Urszula Krupa za skupinu ECR o přistoupení EU k istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli a Edouard Martin za skupinu S&D, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel a Viktor Uspaskich za skupinu ALDE, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 24.11.2016.


15. Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Salvatore Cicu za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Igor Šoltes a Krzysztof Hetman.

Vystoupili: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen a Emmanuel Maurel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 24.11.2016.


16. Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)

Zpráva na téma: „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“ [2016/2033(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen uvedl zprávu a odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík.

Vystoupil Nedzhmi Ali (zpravodaj výboru CONT).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luděk Niedermayer, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák a Brian Hayes.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Werner Langen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 24.11.2016.


17. Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jeroen Lenaers (zpravodaj výboru EMPL), Sirpa Pietikäinen (zpravodajka výboru FEMM), Burkhard Balz za skupinu PPE, Paul Tang za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro a Thomas Mann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Brian Hayes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 24.11.2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda


18. Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (rozprava)

Zpráva o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy [2016/2076(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brian Hayes (zpravodaj výboru DEVE), Emma McClarkin (zpravodajka výboru INTA), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (zpravodaj výboru PECH), Kostas Chrysogonos (zpravodaj výboru JURI), Marijana Petir za skupinu PPE, Susanne Melior za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen a Florent Marcellesi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák a Nicola Caputo.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Catherine Bearder.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 24.11.2016.


19. Nové příležitosti pro malé dopravní podniky (rozprava)

Zpráva o nových příležitostech pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci [2015/2349(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Elena Gentile (zpravodajka výboru EMPL), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte a Henna Virkkunen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andor Deli, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

Vystoupili: Violeta Bulc a Dominique Riquet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 24.11.2016.


20. Mezinárodní dohody o letecké dopravě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000128/2016), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Mezinárodní dohody o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Isabella De Monte za skupinu S&D, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune a Izaskun Bilbao Barandica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: prosincové dílčí zasedání.


21. Evropská energetická bezpečnost (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropská energetická bezpečnost (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Flavio Zanonato za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 593.806/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí