Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 304kWORD 86k
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahojen siirrot
 7.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (keskustelu)
 8.Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (keskustelu)
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  
10.1.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 (äänestys)
  
10.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  
10.3.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt ***I (äänestys)
  
10.4.Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (äänestys)
  
10.5.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)
  
10.6.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)
  
10.7.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (äänestys)
  
10.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin sopimukseen (keskustelu)
 15.Makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)
 16.Kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen (keskustelu)
 17.Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***I (keskustelu)
 18.EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)
 19.Pienten liikennealan yritysten uudet mahdollisuudet (keskustelu)
 20.Kansainväliset ilmailusopimukset (keskustelu)
 21.Euroopan energiaturvallisuus (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
Antonio TAJANI
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapaus (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ja Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1256/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1257/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1258/2016)

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1259/2016)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1263/2016)

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1269/2016)

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta (B8-1272/2016).

II.   Guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanne Mato Grosso Do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1260/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1262/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1265/2016)

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1268/2016)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1271/2016)

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1274/2016)

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanteesta Mato Grosso do Sulin osavaltiossa Brasiliassa (B8-1275/2016).

III.   Venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapaus (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1261/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1264/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1266/2016)

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1267/2016)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1270/2016)

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (B8-1273/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus sairauden riskin vähentämiseen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (valiokuntien yhteistyömenettely)
lausuntoa varten: IMCO (valiokuntien yhteistyömenettely)

- Komission asetus kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 984/2013 kumoamisesta (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - määräaika: 5. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - määräaika: 4. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, atsoksistrobiinin, syantraniiliprolin, syflufenamidin, syprokonatsolin, dietofenkarbin, ditiokarbamaattien, fluatsifoppi-P:n, fluopyramin, haloksifopin, isofetamidin, metalaksyylin, proheksadionin, propakvitsafopin, pyrimetaniilin, Trichoderma atroviride -kannan SC1 ja tsoksamidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - määräaika: 17. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifentriinin, karbetamidin, sinidonietyylin, fenpropimorfin ja triflusulfuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - määräaika: 9. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamien tiedelautakuntien nimien ja asiantuntemusalueiden osalta (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus pienten märehtijäin ruttoa käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeämisestä, kyseisen laboratorion lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - määräaika: 25. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen neljännen kerran (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - määräaika: 30. marraskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten annetun asetuksen (EY) N:o 152/2009 latviankielisen toisinnon oikaisemisesta (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - määräaika: 26. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutuksista laitoksen johdannaistransaktioille aiheutuvia vakuustarpeita vastaavia likviditeetin lisäulosvirtauksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 31. lokakuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. lokakuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 liitteen II muuttamisesta tekemällä lisäyksiä siinä olevaan eläintautien ja zoonoosien luetteloon (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla), ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 11. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituspuutteiden vuoksi määrättävien rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävien parametrien ja vastaanottavissa jäsenvaltioissa olevien arvopaperikeskusten toiminnan osalta (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 11. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 11. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta määräaika on asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 muuttamisesta - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. lokakuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä vertailusalkkujen arviointivaatimuksia ja arviointien jakamismenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)06703 – 2016/2963(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. lokakuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutuksista laitoksen johdannaistransaktioille aiheutuvia vakuustarpeita vastaavia likviditeetin lisäulosvirtauksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. lokakuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. marraskuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission päätös seuraavien delegoitujen säädösten peruuttamisesta:

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Namibian osalta - C(2016)07060 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
vastaanottopäivä: 9. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Ghanan osalta - C(2016)07049 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
vastaanottopäivä: 9. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Swazimaan osalta - C(2016)07061 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
vastaanottopäivä: 9. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Norsunluurannikon osalta - C(2016) 07062 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
vastaanottopäivä: 9. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Botswanan osalta - C(2016)07065 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
vastaanottopäivä: 9. marraskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus [turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 säädetystä yhteisestä seuranta- ja arviointikehyksestä] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. lokakuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-08/A/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-09/C/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-10/C/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-11/A/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-12/T/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3/2016 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2016 – Alueiden komitea (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 5/2016 – Alueiden komitea (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 6/2016 – Alueiden komitea (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2016 – Alueiden komitea (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2016 – Alueiden komitea (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2016 – Alueiden komitea (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 6/2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2016 - EUH (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 32/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 31/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 34/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


6. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 ja DEC 30/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 ja DEC 33/2016 – pääluokka III – komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 5/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoja INF 5/2016, INF 6/2016 ja INF 7/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa INF 2/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoja INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 ja INF 8/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoja INF 6/2016 ja INF 7/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan oikeusasiamiehen määrärahasiirtoa INF 3/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoja V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 ja V/AB-12/T/16.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä alueiden komitean määrärahasiirron DEC 1/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirron DEC 1/2016.


7. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho ja Dubravka Šuica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.3.


8. Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Claude Turmes ja Giovanni La Via, Peter Liese, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin ja Linda McAvan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Pablo Zalba Bidegainin tilalle Gabriel Mato

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta: Pablo Zalba Bidegainin tilalle Gabriel Mato

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Pablo Zalba Bidegainin tilalle Esther Herranz García

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Pablo Zalba Bidegainin tilalle Esther Herranz García

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50.)

(Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 LUX-palkinnon luovutustilaisuuteen.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Mario Borghezio edellisen illan istunnossa pidetyistä puheenvuoroista, joissa käsiteltiin Yhdysvaltain valittua presidenttiä ja joita hän piti herjaavina (puhemies pani puheenvuoron merkille), ja Ulrike Trebesius siitä, että hänen ryhmänsä esittämää tarkistusta parlamentin istuntokalenteriin ei otettu käsiteltäväksi (puhemies selitti syitä asiaan).


10.1. Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 (äänestys)

Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 (2016/2987(RSO)): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 21.11.2016, kohta 6)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Julistettiin hyväksytyksi.

Euroopan parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 on vahvistettu seuraavasti:

- 15.18. tammikuuta

- 5.8. helmikuuta

- 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta

- 12.15. maaliskuuta

- 16.19. huhtikuuta

- 2. ja 3. toukokuuta

- 28.31. toukokuuta

- 11.14. kesäkuuta

- 2.5. heinäkuuta

- 10.13. syyskuuta

- 1.4. lokakuuta

- 22.25. lokakuuta

- 12.15. marraskuuta

- 28. ja 29. marraskuuta

- 10.13. joulukuuta


10.2. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys lausunnon pyytämisestä Euroopan unionin tuomioistuimelta ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Puheenvuoron käyttivät Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta esittääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Alexander Graf Lambsdorff tätä esitystä vastaan ja Anne-Marie Mineur tämän esityksen puolesta.

Parlamentti hylkäsi esityksen kä:ssä (225 puolesta, 439 vastaan, 35 tyhjää).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, jonka jätti yli 76 jäsentä

Hylättiin


10.3. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

Keskustelu käytiin 28. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 6)

Äänestystä lykättiin istunnossa, joka pidettiin 28. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.7)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0438)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0438)


10.4. Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0439)


10.5. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen perusteella) [2016/2067(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0440)

Puheenvuorot:

Bodil Valero esitti suullisen tarkistuksen tarkistukseen 10. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.

Ioan Mircea Paşcu (esittelijä), äänestyksen jälkeen.


10.6. EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (äänestys)

Mietintö EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi [2016/2030(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0441)


10.7. Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0442)


10.8. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – ENVI-valiokunta. Esittelijä: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0443)


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Mietintö Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Mietintö Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James ja Steven Woolfe

Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin sopimukseen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000121/2016) – Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Stevens ja Julie Girling neuvostolle: EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000122/2016) – Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Stevens ja Julie Girling komissiolle: EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000143/2016) – Arne Gericke, Julie Girling ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000144/2016) – Arne Gericke, Julie Girling ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk ja Helga Stevens esittelivät kysymykset.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julie Girling, sitoutumaton Diane Dodds, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes ja Nicola Caputo.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016)

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel ja Viktor Uspaskich ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.8.


15. Makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Salvatore Cicu PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Igor Šoltes ja Krzysztof Hetman.

Puheenvuorot: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen ja Emmanuel Maurel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.4.


16. Kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen” [2016/2033(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen esitteli mietinnön ja vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík.

Nedzhmi Ali (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luděk Niedermayer, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák ja Brian Hayes.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Werner Langen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.10.


17. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu) [COM(2014)0167 – C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sirpa Pietikäinen (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Paul Tang S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro ja Thomas Mann.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Brian Hayes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.5.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18. EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)

Mietintö EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi [2016/2076(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brian Hayes (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emma McClarkin (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen ja Florent Marcellesi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Catherine Bearder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.11.


19. Pienten liikennealan yritysten uudet mahdollisuudet (keskustelu)

Mietintö pienten liikennealan yritysten uusista mahdollisuuksista ja yhteistyöhön perustuvista liiketoimintamalleista [2015/2349(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elena Gentile (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Maria Grapini S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte ja Henna Virkkunen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andor Deli, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Dominique Riquet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.12.


20. Kansainväliset ilmailusopimukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000128/2016) – Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainväliset ilmailusopimukset (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune ja Izaskun Bilbao Barandica.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: joulukuun istuntojaksolla.


21. Euroopan energiaturvallisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan energiaturvallisuus (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 593.806/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö