Rodyklė 
Protokolas
PDF 312kWORD 87k
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Asignavimų perkėlimas
 7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)
 8.COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (diskusijos)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  
10.2.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)
  
10.3.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)
  
10.4.Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (balsavimas)
  
10.5.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (balsavimas)
  
10.6.ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)
  
10.7.Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (balsavimas)
  
10.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
 15.Makrofinansinė pagalba Jordanijai ***I (diskusijos)
 16.Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (diskusijos)
 17.Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra ***I (diskusijos)
 18.ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)
 19.Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms (diskusijos)
 20.Tarptautiniai aviacijos susitarimai (diskusijos)
 21.Euroos energetikos saugumas (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ir Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski ir Arne Gericke, ECR frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt ir Therese Comodini Cachia, PPE frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho, S&D frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Barbara Spinelli, GUE/NGL frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu, – Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (B8-1272/2016).

II.   Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská ir Arne Gericke, ECR frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Therese Comodini Cachia, PPE frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho, S&D frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu, – Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (B8-1275/2016).

III.   Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, – Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ir Arne Gericke, ECR frakcijos vardu, – Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi, EFDD frakcijos vardu, – Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Therese Comodini Cachia, PPE frakcijos vardu, – Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho, S&D frakcijos vardu, –Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu, – Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (B8-1273/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - terminas: 2017 m. vasario 5 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - terminas: 2017 m. vasario 4 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ITRE

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, azoksistrobino, ciantraniliprolo, ciflufenamido, ciprokonazolo, dietofenkarbo, ditiokarbamatų, p-fluazifopo, fluopiramo, haloksifopo, izofetamido, metalaksilo, proheksadiono, propakvizafopo, pirimetanilo, Trichoderma atroviride (padermė SC1) ir zoksamido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifentrino, karbetamido, etilcinidono, fenpropimorfo ir triflusulfurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 9 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Europos maisto saugos tarnybos mokslinių grupių pavadinimų ir kompetencijos sričių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo skiriama ES etaloninė smulkiųjų atrajotojų maro tyrimų laboratorija, nustatomos jos papildomos pareigos bei užduotys ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - terminas: 2017 m. vasario 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai ketvirtą kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - terminas: 2016 m. lapkričio 30 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (EB) Nr. 152/2009, nustatančio oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus, redakcija latvių kalba (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 26 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su papildomu netenkamų pinigų srautu, atitinkančiu užtikrinimo poreikius, atsirandančius dėl neigiamo rinkos scenarijaus poveikio įstaigos išvestinių finansinių priemonių sandoriams (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos II priedas, papildant tame priede pateiktą gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašą (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinimas informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turinys (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas nuostatomis dėl piniginių baudų už neatsiskaitymą apskaičiavimo parametrų ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų operacijų priimančiosiose valstybėse narėse (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2014m. liepos 23d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.909/2014 papildomas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklos leidimų išdavimo, priežiūros ir veiklos reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, kuriems atsakingo komiteto prašymu laikotarpis buvo pratęstas nuo 1 iki 3 mėn.:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų- C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 19 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis - C(2016) 6703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 24 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su papildomu netenkamų pinigų srautu, atitinkančiu užtikrinimo poreikius, atsirandančius dėl neigiamo rinkos scenarijaus poveikio įstaigos išvestinių finansinių priemonių sandoriams - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 31 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinimas informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turinys - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 14 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 14 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklos leidimų išdavimo, priežiūros ir veiklos reikalavimų techniniais reguliavimo standartais - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 14 d., atsakingo komiteto prašymu
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Komisijos sprendimas panaikinti šiuos deleguotuosius aktus:

- Panaikinamas 2016 m. liepos 8 d. deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Namibijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas - C(2016)07060 – Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Gauta: 2016 m. lapkričio 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Panaikinamas 2016 m. liepos 8 d. deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Ganos iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas - C(2016)07049 – Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Gauta: 2016 m. lapkričio 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Panaikinamas 2016 m. liepos 8 d. deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Svazilando iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas - C(2016)07061 –
Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Gauta: 2016 m. lapkričio 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Panaikinamas 2016 m. liepos 8 d. deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Dramblio Kaulo Kranto iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas - C(2016)07062 – Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Gauta: 2016 m. lapkričio 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Panaikinamas 2016 m. liepos 8 d. deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Botsvanos iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas - C(2016)07065 – Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Gauta: 2016 m. lapkričio 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

Deleguotojo akto projektas, kuriam atsakingo komiteto prašymu pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014[, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos] C(2016)06265 – 2016/2926(DEA)
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spali 3 d.
Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai
Perduota atsakingam komitetui: LIBE


5. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-08/A/16. Audito Rūmai (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-09/C/16. Audito Rūmai (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-10/C/16. Audito Rūmai (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-11/A/16. Audito Rūmai (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-12/T/16. Audito Rūmai (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3/2016. Europos ombudsmenas (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2016. Regionų komitetas (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 5/2016. Regionų komitetas (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 6/2016. Regionų komitetas (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2016. Regionų komitetas (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2016. Regionų komitetas (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2016. Regionų komitetas (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 6/2016. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2016. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2016. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2016. EIVT (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 33/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 32/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 31/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 34/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus Nr. DEC 35/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


6. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimą DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 ir DEC 30/2016.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 et DEC 33/2016. III Skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimo INF 5/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimų INF 5/2016, INF 6/2016 ir INF 7/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimo INF 2/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Regionų komiteto asignavimų perkėlimų INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 et INF 8/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimų INF 6/2016 ir INF 7/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos ombudsmenas asignavimų perkėlimo INF 3/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Audito Rūmų asignavimų perkėlimų V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 ir V/AB-12/T/16.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Regionų komiteto asignavimų perkėlimą DEC 1/2016.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimą DEC 1/2016.


7. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Adam Gierek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Seb Dance S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Carlos Zorrinho ir Dubravka Šuica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo ir Gesine Meissner.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.3 punktas.


8. COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Claude Turmes ir Giovanni La Via), Peter Liese (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Takis Hadjigeorgiou), Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi), Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin ir Linda McAvan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Gabriel Mato vietoj Pablo Zalba Bidegain

Tyrimų komitas PANA: Gabriel Mato vietoj Pablo Zalba Bidegain

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Esther Herranz García vietoj Pablo Zalba Bidegain

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: Esther Herranz García vietoj Pablo Zalba Bidegain

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

Posėdis sustabdytas 11.50 val.

(Nuo 12.00 val. iki 12.30 val. Parlamentas susirinko LUX apdovanijimo teikimo proga.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Mario Borghezio dėl vakar plenariniame posėdyje apie išrinktąjį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą išsakytų pastabų, kurias jis pavadino įžeidžiančiomis (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį), Ulrike Trebesius dėl to, kad jos frakcijos pateiktas Parlamento kalendoriaus dalinis pakeitimas, buvo nepriimtas svarstyti (Pirmininkas paaiškino priežastis).


10.1. 2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (balsavimas)

2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (2016/2987(RSO)) : žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą (2016 11 21 protokolo 6 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Paskelbta, kad patvirtinta.

Patvirtintas toks 2018 m. Parlamento plenarinių sesijų laikotarpių kalendorius:

—   sausio 15–18 d.,

—   vasario 5–8 d.,

—   vasario 28 d. – kovo 1 d.,

—   kovo 12–15 d.,

—   balandžio 16–19 d.,

—   gegužės 2–3 d.,

—   gegužės 28–31 d.,

—   birželio 11–14 d.,

—   liepos 2–5 d.,

—   rugsėjo 10–13 d.,

—   spalio 1–4 d.,

—   spalio 22–25 d.,

—   lapkričio 12–15 d.,

—   lapkričio 28–29 d.,

—   gruodžio 10–13 d.


10.2. Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria Teisingumo Teismas prašomas pateikti nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Kalbėjo: Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, ji pateikė pasiūlymą dėl balsavimo atidėjimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį, Alexander Graf Lambsdorff pasisakė prieš ir Anne-Marie Mineur – už šį pasiūlymą.

Elektroniniu balsavimu Parlamentas atmetė šį pasiūlymą (225 už, 439 prieš, 35 susilaikė).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, kurį pateikė daugiau kaip 76 Parlamento nariai.

Atmesta


10.3. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. spalio 28 d. (2015 10 28 protokolo 6 punktas)

Balsavimas atidėtas plenariniame posėdyje. 2015 m. spalio 28 d. (2015 10 28 protokolo 7.7 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0438)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0438)


10.4. Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0439)


10.5. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) [2016/2067(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0440)

Kalbėjo:

Bodil Valero pateikė pakeitimo Nr. 10 žodinį pakeitimą. Pakeistas pakeitimas Nr. 10 buvo priimtas.

Ioan Mircea Paşcu (pranešėjas), po balsavimo.


10.6. ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)

Pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą [2016/2030(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0441)


10.7. Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (2016/2952(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1230/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0442)


10.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos bentazono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.540/2011priedas, projekto (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – ENVI komitetas. Pranešėjas: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0443)


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
Peter Jahr, Daniel Hannan ir Jonathan Arnott

Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Pranešimas: Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan ir Seán Kelly

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James ir Steven Woolfe

Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Kalbėjo Jonathan Arnott.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000121/2016), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ir Milan Zver, PPE frakcijos vardu, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ir Julie Ward, S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Stevens ir Julie Girling, Tarybai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000122/2016), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ir Milan Zver, PPE frakcijos vardu, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ir Julie Ward, S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Stevens ir Julie Girling, Komisijai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000143/2016), kurį pateikė Arne Gericke, Julie Girling ir Helga Stevens, ECR frakcijos vardu, Tarybai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000144/2016), kurį pateikė Arne Gericke, Julie Girling ir Helga Stevens, ECR frakcijos vardu, Komisijai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk ir Helga Stevens pristatė klausimus.

Ivan Korčok (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julie Girling), Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt), Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki ir Urszula Krupa, ECR frakcijos vardu, – dėl ES prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut ir Tomáš Zdechovský, PPE frakcijos vardu, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli ir Edouard Martin, S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel ir Viktor Uspaskich, ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo ir Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek ir Terry Reintke, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl ES prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.8 punktas.


15. Makrofinansinė pagalba Jordanijai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Igor Šoltes ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen ir Emmanuel Maurel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.4 punktas.


16. Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (diskusijos)

Pranešimas dėl galutinės PVM sistemos kūrimo ir kovos su sukčiavimu PVM [2016/2033(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen pristatė pranešimą ir atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík.

Kalbėjo Nedzhmi Ali (CONT komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luděk Niedermayer), Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák ir Brian Hayes.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Werner Langen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.10 punktas.


17. Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jeroen Lenaers (EMPL komiteto nuomonės referentas), Sirpa Pietikäinen (FEMM komiteto nuomonės referentė), Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Paul Tang S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro ir Thomas Mann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Brian Hayes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.5 punktas.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas


18. ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano [2016/2076(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brian Hayes (DEVE komiteto nuomonės referentas), Emma McClarkin (INTA komiteto nuomonės referentė) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas), Kostas Chrysogonos (JURI komiteto nuomonės referentas), Marijana Petir PPE frakcijos vardu, Susanne Melior S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stefan Eck), Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen ir Florent Marcellesi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Catherine Bearder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.11 punktas.


19. Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms (diskusijos)

Pranešimas dėl naujų galimybių mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimu grindžiamus verslo modelius [2015/2349(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elena Gentile (EMPL komiteto nuomonės referentė), Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Maria Grapini S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte ir Henna Virkkunen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andor Deli, Notis Marias ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Dominique Riquet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.12 punktas.


20. Tarptautiniai aviacijos susitarimai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000128/2016), kurį pateikė Michael Cramer, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Tarptautiniai aviacijos susitarimai (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer pristatė klausimą.

Violeta Bulc (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Isabella De Monte S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune ir Izaskun Bilbao Barandica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis MariasNotis Marias.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session de décembre.


21. Euroos energetikos saugumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Euroos energetikos saugumas (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Notis Marias ir Krzysztof Hetman.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 593.806/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika