Indekss 
Protokols
PDF 308kWORD 85k
Trešdiena, 2016. gada 23. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi
 7.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (debates)
 8.Marrākešā notikušās COP 22 rezultāti (debates)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
10.2.Tiesas atzinums par Līgumu saderību ar ierosināto visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un Eiropas Savienību (balsošana)
  
10.3.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)
  
10.4."Bāzele III" vienošanās finalizācija (balsošana)
  
10.5.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (balsošana)
  
10.6.ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (balsošana)
  
10.7.Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (balsošana)
  
10.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas bentazona apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (debates)
 15.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (debates)
 16.Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (debates)
 17.Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība ***I (debates)
 18.ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (debates)
 19.Jaunas iespējas maziem transporta uzņēmumiem (debates)
 20.Starptautiskie aviācijas nolīgumi (debates)
 21.Eiropas enerģētiskā drošība (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes un Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu (B8-1272/2016).

II.   Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Brazīlijā (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu štatā Brazīlijā (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu štatā Brazīlijā (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu štatā Brazīlijā (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Guarani-Kaiowa cilts stāvokli Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (B8-1275/2016).

III.   Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu (B8-1273/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula par atteikumu uz pārtikas produktiem atļaut veselīguma norādi, kura attiecas uz slimības riska samazināšanu (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (iesaistītā komiteja)
atzinums: IMCO (iesaistītā komiteja)

- Komisijas regula, ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - termiņš: 2017. gada 5. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām (D046047/02 - 2016/2974(RPS) – termiņš: 2017. gada 4. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aminopiralīda, azoksistrobīna, ciāntraniliprola, ciflufenamīda, ciprokonazola, dietofenkarba, ditiokarbamātu, fluazifopa-P, fluopirama, haloksifopa, izofetamīda, metalaksila, pirimetanila, proheksadiona, propakvizafopa, Trichoderma atroviride celma SC1 un zoksamīda maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - termiņš: 2017. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem bifentrīna, karbetamīda, cinidonetila, fenpropimorfa un triflusulfurona atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D047111/02 - 2016/2977(RPS) – termiņš: 2017. gada 9. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 groza attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupu nosaukumiem un kompetences jomām (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - termiņš: 2017. gada 28. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izraugās ES references laboratoriju attiecībā uz mazo atgremotāju mēri, šai laboratorijai nosaka papildu pienākumus un uzdevumus un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - termiņš: 2017. gada 10. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (iesaistītā komiteja)
atzinums: IMCO (iesaistītā komiteja)

- Komisijas direktīva, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ceturto reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei, redakciju latviešu valodā (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - termiņš: 2017. gada 26. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Regulu (ES) Nr. 907/2014 (C(2016)06853 – 2016/2973(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 3. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par papildu likviditātes izejošām plūsmām atbilstīgi nodrošinājuma vajadzībām, kas izriet no nelabvēlīgu tirgus apstākļu scenārija ietekmes uz finanšu iestādes darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 31. oktobri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2016)06906 – 2016/2971(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 31. oktobri.
Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, II pielikumu, papildinot dzīvnieku slimību un zoonožu sarakstu minētajā pielikumā (C(2016)07007 – 2016/2976(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI (Reglamenta 54. pants), ENVI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu (C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 11. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz naudas sodu aprēķināšanas parametriem par norēķinu neizpildēm un CVD darbībām uzņēmējās dalībvalstīs (C(2016)07154 – 2016/2985(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 11. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus (C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 11. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 11. novembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem – C(2016)06624 - 2016/2950(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 19. oktobri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem etalona portfeļu novērtēšanas standartiem un novērtēšanas procedūru apmaiņai - C(2016)06703 - 2016/2963(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. oktobri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par papildu likviditātes izejošām plūsmām atbilstīgi nodrošinājuma vajadzībām, kas izriet no nelabvēlīgu tirgus apstākļu scenārija ietekmes uz finanšu iestādes darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem - C(2016)06867 - 2016/2972(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 31. oktobri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu - C(2016)07147 - 2016/2982(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus - C(2016)07158 - 2016/2983(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem - C(2016)07159 - 2016/2984(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Komisijas lēmumi par turpmāk minēto deleģēto aktu atsaukšanu

- Komisijas lēmums, ar ko atsauc 2016. gada 8. jūlija deleģēto regulu, ar kuru attiecībā uz Namībiju groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07060 - Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04166 - 2016/2840(DEA).
Saņemšanas datums: 2016. gada 9. novembris.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas lēmums, ar ko atsauc 2016. gada 8. jūlija deleģēto regulu, ar kuru attiecībā uz Ganu groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07049 - Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04165 - 2016/2833(DEA).
Saņemšanas datums: 2016. gada 9. novembris.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas lēmums, ar ko atsauc 2016. gada 8. jūlija deleģēto regulu, ar kuru attiecībā uz Svazilendu groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07061 - Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04168 - 2016/2834(DEA).
Saņemšanas datums: 2016. gada 9. novembris.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas lēmums, ar ko atsauc 2016. gada 8. jūlija deleģēto regulu, ar kuru attiecībā uz Kotdivuāru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07062 - Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04172 - 2016/2841(DEA).
Saņemšanas datums: 2016. gada 9. novembris.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas lēmums, ar ko atsauc 2016. gada 8. jūlija deleģēto regulu, ar kuru attiecībā uz Botsvānu groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07065 - Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04171 - 2016/2838(DEA).
Saņemšanas datums: 2016. gada 9. novembris.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula par vienoto uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 514/2014, [ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai] C(2016)06265 – 2016/2926(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 3. oktobri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-08/A/16 – Revīzijas palāta (N8-0079/2016 – C8-0432/2016 – 2016/2277(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-09/C/16 – Revīzijas palāta (N8-0080/2016 – C8-0433/2016 – 2016/2278(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-10/C/16 – Revīzijas palāta (N8-0081/2016 – C8-0434/2016 – 2016/2279(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-11/A/16 – Revīzijas palāta (N8-0082/2016 – C8-0435/2016 – 2016/2280(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-12/T/16 – Revīzijas palāta (N8-0083/2016 – C8-0436/2016 – 2016/2281(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2016 – Eiropas Ombuds (N8-0084/2016 – C8-0437/2016 – 2016/2282(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2016 – Reģionu komiteja (N8-0085/2016 – C8-0440/2016 – 2016/2283(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 5/2016 – Reģionu komiteja (N8-0086/2016 – C8-0441/2016 – 2016/2284(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 6/2016 – Reģionu komiteja (N8-0087/2016 – C8-0442/2016 – 2016/2285(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 7/2016 – Reģionu komiteja (N8-0088/2016 – C8-0443/2016 – 2016/2286(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2016 – Reģionu komiteja (N8-0089/2016 – C8-0444/2016 – 2016/2287(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2016 – Reģionu komiteja (N8-0090/2016 – C8-0446/2016 – 2016/2288(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 6/2016 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0091/2016 – C8-0447/2016 – 2016/2289(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2016 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0092/2016 – C8-0448/2016 – 2016/2290(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 7/2016 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0093/2016 – C8-0449/2016 – 2016/2291(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2016 – EĀDD (N8-0094/2016 – C8-0450/2016 – 2016/2292(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 33/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0095/2016 – C8-0451/2016 – 2016/2293(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 32/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0096/2016 – C8-0452/2016 – 2016/2296(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 31/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0097/2016 – C8-0453/2016 – 2016/2297(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 34/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0099/2016 – C8-0461/2016 – 2016/2299(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 35/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0100/2016 – C8-0465/2016 – 2016/2300(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


6. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 un DEC 30/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 un DEC 33/2016, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 5/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumiem INF 5/2016, INF 6/2016 un INF 7/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu INF 2/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 un INF 8/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF 6/2016 un INF 7/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ombuda apropriāciju pārvietojumu INF 3/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumiem V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 un V/AB-12/T/16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2016.


7. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0249/2015).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Adam Gierek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Seb Dance S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho un Dubravka Šuica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo un Gesine Meissner.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.3. punkts.


8. Marrākešā notikušās COP 22 rezultāti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Marrākešā notikušās COP 22 rezultāti (2016/2995(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Claude Turmes un Giovanni La Via, Peter Liese, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin un Linda McAvan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot un Karin Kadenbach.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus izdarīt šādas izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā:

ECON komiteja: Gabriel Mato – Pablo Zalba Bidegain vietā;

PANA izmeklēšanas komiteja: Gabriel Mato – Pablo Zalba Bidegain vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Esther Herranz García – Pablo Zalba Bidegain vietā;

Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Esther Herranz García – Pablo Zalba Bidegain vietā.

Minētās izmaiņas uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

(Plkst. 11.50 sēde tika pārtraukta.)

(No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 Parlamentā notika LUX balvas pasniegšanas ceremonija.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Mario Borghezio par iepriekšējās dienas sēdē izskanējušajiem, viņaprāt, aizskarošajiem izteikumiem par Amerikas Savienotajās Valstīs ievēlēto prezidentu (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), un Ulrike Trebesius par viņas grupas iesniegto Parlamenta sesiju kalendāra grozījumu nepieņemamību (sēdes vadītājs izskaidroja iemeslus).


10.1. Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs (2016/2987(RSO)): sk. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (21.11.2016. protokola 6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu.

Līdz ar to ir noteikts šāds Eiropas Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs:

- 15.–18. janvāris,

- 5.–8. februāris,

- 28. februāris un 1. marts,

- 12.–15. marts,

- 16.–19. aprīlis,

- 2. un 3. maijs,

- 28.–31. maijs,

- 11.–14. jūnijs,

- 2.–5. jūlijs,

- 10.–13. septembris,

- 1.–4. oktobris,

- 22.–25. oktobris,

- 12.–15. novembris,

- 28. un 29. novembris,

- 10.–13. decembris.


10.2. Tiesas atzinums par Līgumu saderību ar ierosināto visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un Eiropas Savienību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, par lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par to, vai ierosinātais Kanādas un Eiropas Savienības visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir atbilstīgs Līgumiem (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

Uzstājās Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, lai iesniegtu priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu pārcelt balsošanu, Alexander Graf Lambsdorff, iebilstot pret šo priekšlikumu, un Anne-Marie Mineur, atbalstot šo priekšlikumu.

Parlaments priekšlikumu noraidīja, balsojot elektroniski (225 par, 439 pret, 35 atturas).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesnieguši vairāk nekā 76 deputāti.

Noraidīts.


10.3. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0249/2015).

Debates notika 2015. gada 28. oktobrī (28.10.2015. protokola 6. punkts).

2015. gada 28. oktobra sēdē balsošana tika atlikta (28.10.2015. protokola 7.7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0438).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0438).


10.4. "Bāzele III" vienošanās finalizācija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1226/2016 (2016/2959(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0439).


10.5. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) [2016/2067(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0440).

Uzstāšanās

Bodil Valero ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 10. Šis mutiskais grozījums tika pieņemts.

Ioan Mircea Paşcu (referents) – pēc balsojuma.


10.6. ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai [2016/2030(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0441).


10.7. Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1230/2016 (2016/2952(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0442).


10.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas bentazona apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – ENVI komiteja. Referents: Pavel Poc (B8-1228/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0443).


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs
Peter Jahr, Daniel Hannan un Jonathan Arnott

Tiesas atzinums par Līgumu saderību ar ierosināto visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un Eiropas Savienību - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Julie Girling ziņojums - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák un Seán Kelly

"Bāzele III" vienošanās finalizācija - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan un Seán Kelly

Ioan Mircea Paşcu ziņojums - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan un Jonathan Arnott

Anna Elżbieta Fotyga ziņojums - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James un Steven Woolfe

Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly

°
° ° °

Uzstājās Jonathan Arnott.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000121/2016) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000122/2016) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000143/2016) un kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000144/2016) un kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk un Helga Stevens izvērsa jautājumus.

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Julie Girling, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki un Urszula Krupa ECR grupas vārdā – par ES pievienošanos Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut un Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli un Edouard Martin S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel un Viktor Uspaskich ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdāpar ES pievienošanos Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.8. punkts.


15. Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016).

Emmanuel Maurel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias un Nicola Caputo.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Igor Šoltes un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen un Emmanuel Maurel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.4. punkts.


16. Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (debates)

Ziņojums par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā [2016/2033(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0307/2016).

Werner Langen iepazīstināja ar ziņojumu un atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík.

Uzstājās Nedzhmi Ali (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luděk Niedermayer, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák un Brian Hayes.

Uzstājās Jyrki Katainen un Werner Langen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.10. punkts.


17. Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (pārstrādāta redakcija) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0011/2016).

Brian Hayes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jeroen Lenaers (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Sirpa Pietikäinen (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Paul Tang S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro un Thomas Mann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Brian Hayes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.5. punkts.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks


18. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (debates)

Ziņojums par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai [2016/2076(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Catherine Bearder (A8-0303/2016).

Catherine Bearder iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brian Hayes (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Emma McClarkin (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Kostas Chrysogonos (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marijana Petir PPE grupas vārdā, Susanne Melior S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen un Florent Marcellesi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák un Nicola Caputo.

Uzstājās Jyrki Katainen un Catherine Bearder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.11. punkts.


19. Jaunas iespējas maziem transporta uzņēmumiem (debates)

Ziņojums par jaunām iespējām maziem transporta uzņēmumiem, tostarp uz sadarbību orientētiem uzņēmējdarbības modeļiem [2015/2349(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0304/2016).

Dominique Riquet iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Elena Gentile (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Maria Grapini S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte un Henna Virkkunen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andor Deli, Notis Marias un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Violeta Bulc un Dominique Riquet.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.12. punkts.


20. Starptautiskie aviācijas nolīgumi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000128/2016) un kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie aviācijas nolīgumi (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016).

Michael Cramer izvērsa jautājumu.

Violeta Bulc (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Isabella De Monte S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune un Izaskun Bilbao Barandica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: decembra sesijā.


21. Eiropas enerģētiskā drošība (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas enerģētiskā drošība (2016/2994(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Notis Marias un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 593.806/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika