Indeks 
Protokół
PDF 316kWORD 86k
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcie środków
 7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)
 8.Wyniki COP22 w Marrakeszu (debata)
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  
10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (głosowanie)
  
10.2.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (głosowanie)
  
10.3.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)
  
10.4.Finalizacja pakietu Bazylea III (głosowanie)
  
10.5.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
10.6.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)
  
10.7.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (głosowanie)
  
10.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (debata)
 15.Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego ***I (debata)
 16.W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)
 17.Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami ***I (debata)
 18.Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)
 19.Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (debata)
 20.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 21.Europejska strategia bezpieczeństwa (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Przypadek Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes i Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt i Therese Comodini Cachia, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie przypadku Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach (B8-1272/2016).

II.   Sytuacja Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w Brazylii (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso i Therese Comodini Cachia, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji Indian Guarani-Kaiowá w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul (B8-1275/2016).

III.   Sprawa Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso i Therese Comodini Cachia, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji (B8-1273/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - termin: 28 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (komisja zaangażowana)
opinia: IMCO (komisja zaangażowana)

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - termin: 5 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych w odniesieniu do gazu (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - termin: 4 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - termin: 28 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, azoksystrobiny, cyjanotraniliprolu, cyflufenamidu, cyprokonazolu, dietofenkarbu, ditiokarbaminianów, fluazyfopu-P, fluopyramu, haloksyfopu, izofetamidu, metalaksylu, proheksadionu, propachizafopu, pirymetanilu, szczepu SC1 Trichoderma atroviride oraz zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - termin: 17 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny, karbetamidu, cynidonu etylowego, fenpropimorfu i triflusulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - termin: 9 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do nazw i obszarów kompetencji paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - termin: 28 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pomoru małych przeżuwaczy, ustanowienia dodatkowych obowiązków i zadań tego laboratorium oraz zmiany załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - termin: 25 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - termin: 10 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (komisja zaangażowana)
opinia: IMCO (komisja zaangażowana)

- Dyrektywa Komisji dostosowująca po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - termin: 30 listopada 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania do łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 152/2009 ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - termin: 26 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrzebom w zakresie zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na operacje instytucji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, poprzez uzupełnienie wykazu chorób zwierzęcych i odzwierzęcych w tym załączniku (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI (art. 54 Regulaminu), ENVI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, dla których na wniosek właściwej komisji termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dodatkowych wypływów płynności odpowiadających potrzebom w zakresie zabezpieczenia wynikającym z wpływu scenariusza niekorzystnych warunków rynkowych na operacje instytucji w ramach transakcji na instrumentach pochodnych - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 października 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2016 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Decyzja Komisji dotycząca wycofania następujących aktów delegowanych:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Namibii - C(2016)07060 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Ghany - C(2016)07049 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Suazi - C(2016)07061 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Wybrzeża Kości Słoniowej - C(2016)07062 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 Rady w odniesieniu do Botswany - C(2016)07065 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Data otrzymania: 9 listopada 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wspólnych ram monitorowania i oceny przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 [ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 października 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-08/A/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-09/C/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-10/C/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-11/A/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-12/T/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 3/2016 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2016 - Komitet Regionów (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2016 - Komitet Regionów (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2016 - Komitet Regionów (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 7/2016 - Komitet Regionów (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2016 - Komitet Regionów (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2016 - Komitet Regionów (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 7/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2016 - ESDZ (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2016 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 i DEC 30/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 i DEC 33/2016 - Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 5/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków Trybunału Sprawiedliwości INF 5/2016, INF 6/2016 i INF 7/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych INF 2/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków Komitetu Regionów INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 i INF 8/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 6/2016 i INF 7/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich INF 3/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciom środków Trybunału Obrachunkowego V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 i V/AB-12/T/16.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komitetu Regionów DEC 1/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego DEC 1/2016


7. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Adam Gierek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Carlos Zorrinho i Dubravka Šuica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 23.11.2016.


8. Wyniki COP22 w Marrakeszu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki COP22 w Marrakeszu (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmes'a i Giovanniego La Vię, Peter Liese, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Takisa Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin i Linda McAvan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


9. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Gabriel Mato zamiast Pablo Zalby Bidegaina

komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania : Gabriel Mato zamiast Pablo Zalby Bidegaina

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Esther Herranz García zamiast Pablo Zalby Bidegaina

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chile: Esther Herranz García zamiast Pablo Zalby Bidegaina

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50).

(W godz. 12.00-12.30 Parlament zebrał się z okazji wręczenia nagrody LUX).


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Mario Borghezio w sprawie słów, które uznaje za obraźliwe, jakie padły na wczorajszym posiedzeniu i dotyczyły prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych (przewodniczący przyjął to wystąpienie do wiadomości), i Ulrike Trebesius w sprawie niedopuszczalności poprawki, jaką grupa posłanki złożyła do kalendarza prac Parlamentu (przewodniczący wyjaśnił przyczyny niedopuszczalności).


10.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (2016/2987(RSO)) : por. propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 6 protokołu z dnia 21.11.2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na 2018 r. został w związku z tym zatwierdzony w następującej formie:

- od 15 do 18 stycznia

- od 5 do 8 lutego

- 28 lutego i 1 marca

- od 12 do 15 marca

- od 16 do 19 kwietnia

- 2 i 3 maja

- od 28 do 31 maja

- od 11 do 14 czerwca

- od 2 do 5 lipca

- od 10 do 13 września

- od 1 do 4 października

- od 22 do 25 października

- od 12 do 15 listopada

- 28 i 29 listopada

- od 10 do 13 grudnia


10.2. Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości opinii na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w celu przedstawienia wniosku o przełożenie na późniejszy termin głosowania zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, Alexander Graf Lambsdorff sprzeciwiający się temu wnioskowi i Anne-Marie Mineur opowiadająca się za tym wnioskiem.

Parlament odrzucił wniosek w głosowaniu elektronicznym (225 głosów za, 439 przeciw, 35 wstrzymujących się).

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez ponad 76 posłów

Odrzucony


10.3. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

Debata odbyła się dnia 28 października 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 28.10.2015)

Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. (pkt 7.7 protokołu z dnia 28.10.2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0438)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0438)


10.4. Finalizacja pakietu Bazylea III (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0439)


10.5. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2016/2067(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0440)

Wystąpienia

Bodil Valero przedstawił poprawkę ustną do poprawki 10. Poprawka ustna została przyjęta.

Ioan Mircea Paşcu (sprawozdawca), po głosowaniu.


10.6. Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich [2016/2030(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0441)


10.7. Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0442)


10.8. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (głosowanie)

Projekt rezolucji złożonej zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – komisja ENVI. Sprawozdawca: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0443)


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan i Jonathan Arnott

Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Sprawozdanie - Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Finalizacja pakietu Bazylea III - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie - Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan i Jonathan Arnott

Sprawozdanie - Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James i Steven Woolfe

Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Głos zabrał Jonathan Arnott.


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.50 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000121/2016), które skierowali Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Helga Stevens i Julie Girling, do Rady: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000122/2016), które skierowali Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Helga Stevens i Julie Girling, do Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000143/2016), które skierowały Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, do Rady: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000144/2016), które skierowały Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk i Helga Stevens rozwinęły pytania.

Ivan Korčok (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Girling, Diane Dodds niezrzeszona, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Csaba Sógor.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes i Nicola Caputo.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej) (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut i Tomáš Zdechovský, w imieniu grupy politycznej PPE, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli i Edouard Martin, w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel i Viktor Uspaskich, w imieniu grupy politycznej ALDE, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Ulrike Lunacek i Terry Reintke, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej) (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 24.11.2016.


15. Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias i Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Igor Šoltes i Krzysztof Hetman.

Głos zabrali: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen i Emmanuel Maurel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 24.11.2016.


16. W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)

Sprawozdanie w sprawie kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT [2016/2033(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie i odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka.

Głos zabrał Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luděka Niedermayera, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák i Brian Hayes.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 24.11.2016.


17. Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (wersja przekształcona) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jeroen Lenaers (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Paul Tang w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Brian Hayes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 24.11.2016.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący


18. Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą [2016/2076(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Emma McClarkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stefana Ecka, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen i Florent Marcellesi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 24.11.2016.


19. Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowych możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modeli biznesowych opartych na współpracy [2015/2349(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elena Gentile (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte i Henna Virkkunen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andor Deli, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Dominique Riquet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 24.11.2016.


20. Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000128/2016), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Isabella De Monte w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune i Izaskun Bilbao Barandica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: grudniowa sesja miesięczna.


21. Europejska strategia bezpieczeństwa (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejska strategia bezpieczeństwa (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 593.806/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności