Index 
Proces-verbal
PDF 311kWORD 86k
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite
 7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)
 8.Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (dezbatere)
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Votare
  
10.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (vot)
  
10.2.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)
  
10.3.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)
  
10.4.Finalizarea Acordului Basel III (vot)
  
10.5.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)
  
10.6.Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)
  
10.7.Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)
  
10.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)
 15.Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (dezbatere)
 16.Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (dezbatere)
 17.Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale ***I (dezbatere)
 18.Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)
 19.Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (dezbatere)
 20.Acorduri internaționale în domeniul aviației (dezbatere)
 21.Securitatea energetică europeană (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes și Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare (B8-1272/2016).

II.   Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din Brazilia (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (B8-1275/2016).

III.   Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso și Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (B8-1273/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - termen: 28 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI (comisie asociată)
aviz: IMCO (comisie asociată)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - termen: 5 februarie 2017)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - termen: 4 februarie 2017)
retrimis fond: ITRE

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - termen: 28 ianuarie 2017)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de aminopiralid, azoxistrobin, ciantraniliprol, ciflufenamid, ciproconazol, dietofencarb, ditiocarbamați, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, isofetamid, metalaxil, prohexadionă, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride tulpina SC1 și zoxamid din sau de pe anumite produse (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - termen: 17 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de bifentrin, carbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf și triflusulfuron din sau de pe anumite produse (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - termen: 9 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește denumirile și domeniile de competență ale grupurilor științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - termen: 28 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru pesta micilor rumegătoare, de stabilire a responsabilităților și a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - termen: 25 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - termen: 10 februarie 2017)
retrimis fond: ENVI (comisie asociată)
aviz: IMCO (comisie asociată)

- Directiva Comisiei de adaptare, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - termen: 30 noiembrie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba letonă a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - termen: 26 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 3 noiembrie 2016
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr.652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, prin completarea listei de boli ale animalelor și zoonoze din anexa respectivă (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 4 noiembrie 2016
retrimis fond: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 11 noiembrie 2016
retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care termenul pentru formularea de obiecțiuni s-a prelungit de la 1 la 3 luni la solicitarea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 19 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor - C(2016)06703 – 2016/2963(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 31 octombrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2016, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

Decizia Comisiei privind retragerea următoarelor acte delegate:

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Namibia - C(2016)7060 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Ghana - C(2016)07049 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Swaziland - C(2016)07061 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Côte d’Ivoire - C(2016)07062 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

- Retragerea Regulamentului delegat din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind Botswana - C(2016)07065 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Data primirii: 9 noiembrie 2016
retrimis fond: INTA

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind cadrul comun de monitorizare și evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 3 octombrie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni
retrimis fond: LIBE


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

- Propunere de transfer de credite V/AB-08/A/16 - Curtea de Conturi (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-09/C/16 - Curtea de Conturi (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-10/C/16 - Curtea de Conturi (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-11/A/16 - Curtea de Conturi (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-12/T/16 - Curtea de Conturi (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 3/2016 - Ombudsmanul European (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 5/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 6/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 7/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 8/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2016 - Comitetul Regiunilor (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 6/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 7/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2016- SEAE (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 33/2016 - Secțiunea III - Comisie (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 32/2016 - Secțiunea III - Comisie (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 31/2016 - Secțiunea III - Comisie (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 34/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 35/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


6. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 și DEC 30/2016.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 și DEC 33/2016 – Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite al Comitetului Economic și Social European INF 5/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite ale Curții de Justiție INF 5/2016, INF 6/2016 și INF 7/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite al Serviciului European de Acțiune Externă INF 2/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite ale Comitetului Regiunilor INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 și INF 8/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite ale Comitetului Economic și Social European INF 6/2016 și INF 7/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite al Ombudsmanului European INF 3/2016.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite ale Curții de Conturi V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 și V/AB-12/T/16.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comitetului Regiunilor DEC 1/2016.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comitetului Economic și Social European DEC 1/2016


7. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho și Dubravka Šuica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo și Gesine Meissner.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 23.11.2016.


8. Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes și Giovanni La Via, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin și Linda McAvan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot și Karin Kadenbach.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

ECON: Gabriel Mato în locul lui Pablo Zalba Bidegain

Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală : Gabriel Mato în locul lui Pablo Zalba Bidegain

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Esther Herranz García în locul lui Pablo Zalba Bidegain

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Esther Herranz García în locul lui Pablo Zalba Bidegain

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

(Ședința a fost suspendată la 11.50.)

(De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit pentru decernarea Premiului LUX.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Mario Borghezio privind afirmațiile, pe care le consideră injurioase, făcute în cadrul reuniunii de ieri în ceea ce îl privește pe președintele ales al Statelor Unite (Președintele a luat act de aceste observații) și Ulrike Trebesius privind faptul că amendamentul depus de grupul său la calendarul Parlamentului este inadmisibil (Președintele a explicat motivele).


10.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (2016/2987(RSO)): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 6 al PV din 21.11.2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Declarat aprobat.

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2018 a fost stabilit după cum urmează:

- 15-18 ianuarie

- 5-8 februarie

- 28 februarie și 1 martie

- 12-15 martie

- 16-19 aprilie

- 2 și 3 mai

- 28-31 mai

- 11-14 iunie

- 2-5 iulie

- 10-13 septembrie

- 1-4 octombrie

- 22-25 octombrie

- 12-15 noiembrie

- 28 și 29 noiembrie

- 10-13 decembrie.


10.2. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE pentru a prezenta o solicitare de amânare a votului în conformitate cu articolul 190 alineatul (4)din Regulamentul de procedură, Alexander Graf Lambsdorff împotriva solicitării și Anne-Marie Mineur în favoarea solicitării.

Parlamentul a respins propunerea prin VE (225 de voturi pentru, 439 împotrivă și 35 de abțineri).

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de peste 76 de deputați

Respins


10.3. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Dezbaterea a avut loc la 28 octombrie 2015 (punctul 6 al PV din 28.10.2015)

Votul a fost amânat pentru ședința din 28 octombrie 2015 (punctul 7.7 al PV din 28.10.2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0438)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0438)


10.4. Finalizarea Acordului Basel III (vot)

Propunere de rezoluție B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0439)


10.5. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2016/2067(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0440)

Intervenții

Bodil Valero a prezentat un amendament oral la amendamentul 10. Amendamentul oral a fost reținut.

Ioan Mircea Paşcu (raportor), după vot.


10.6. Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)

Raport referitor la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa [2016/2030(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0441)


10.7. Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0442)


10.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură referitoare la proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active bentazon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (D047341/00 – 2016/2978(RSP)). Raportor: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0443)


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan și Jonathan Arnott

Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Raport Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Finalizarea Acordului Basel III - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan și Jonathan Arnott

Raport Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James și Steven Woolfe

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

A intervenit Jonathan Arnott.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000121/2016) adresată de Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský și Milan Zver, în numele Grupului PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Stevens și Julie Girling, Consiliului: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000122/2016) adresată de Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský și Milan Zver, în numele Grupului PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Stevens și Julie Girling, Comisiei: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000143/2016) adresată de Arne Gericke, Julie Girling și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Consiliului: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000144/2016) adresată de Arne Gericke, Julie Girling și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Comisiei: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk și Helga Stevens au dezvoltat întrebările.

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Girling, Diane Dodds, neafiliată, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge și Pier Antonio Panzeri.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Csaba Sógor.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes și Nicola Caputo.

A intervenit Věra Jourová.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, referitoare la Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli și Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel și Viktor Uspaskich, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 24.11.2016.


15. Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Salvatore Cicu, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel și Michela Giuffrida.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Igor Šoltes și Krzysztof Hetman.

Au intervenit: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen și Emmanuel Maurel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 24.11.2016.


16. Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (dezbatere)

Raport intitulat „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” [2016/2033(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen a prezentat raportul și a răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík.

A intervenit Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luděk Niedermayer, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák și Brian Hayes.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Werner Langen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 24.11.2016.


17. Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Jeroen Lenaers (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Sirpa Pietikäinen (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro și Thomas Mann.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Brian Hayes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 24.11.2016.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte


18. Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)

Raport referitor la planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice [2016/2076(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Emma McClarkin (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Marijana Petir, în numele Grupului PPE, Susanne Melior, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen și Florent Marcellesi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák și Nicola Caputo.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Catherine Bearder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 24.11.2016.


19. Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (dezbatere)

Raport referitor la noi oportunități pentru întreprinderile mici de transport, inclusiv modelele de afaceri cooperative [2015/2349(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elena Gentile (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andor Deli, Notis Marias și Krzysztof Hetman.

Au intervenit: Violeta Bulc și Dominique Riquet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 24.11.2016.


20. Acorduri internaționale în domeniul aviației (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000128/2016) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Isabella De Monte, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din decembrie.


21. Securitatea energetică europeană (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Securitatea energetică europeană (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski și Gunnar Hökmark.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Notis Marias și Krzysztof Hetman.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 593.806/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate