Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

2. Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου