Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička και Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Tουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Alessia Maria Mosca, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου