Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

3. EU:n ja Turkin väliset suhteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Turkin väliset suhteet (2016/2993(RSP))

Keskustelu käytiin 22. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016)

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ja Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016)

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016)

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik ja Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016)

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016)

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016)

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö