Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. november 24., Csütörtök - Strasbourg

3. EU–Törökország-kapcsolatok (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: EU–Törökország-kapcsolatok (2016/2993(RSP))

A vita időpontja: 2016. november 22. (2016.11.22-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička és Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik és Matteo Salvini, az ENF képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a törökországi helyzetről (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat