Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

3. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Debatten hade hållits den 22 november 2016 (punkt 10 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička och Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik och Matteo Salvini, för ENF-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om situationen i Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer och Elmar Brok, för PPE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy