Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski και Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου