Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg

4. Olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2016/2934(RSP))

Arutelu toimus 26. oktoobril 2016 (26.10.2016 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene kohta (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika