Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

4. Valko-Venäjän tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Valko-Venäjän tilanne (2016/2934(RSP))

Keskustelu käytiin 26. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016)

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016)

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016)

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016)

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016)

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö