Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris - Strasbūra

4. Stāvoklis Baltkrievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Baltkrievijā (2016/2934(RSP)).

Debates notika 2016. gada 26. oktobrī (26.10.2016. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer un Miriam Dalli S&D grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš un Pavel Telička ALDE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā – par Baltkrieviju (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski un Marek Jurek ECR grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.13. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika