Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 listopada 2016 r. - Strasburg

4. Sytuacja na Białorusi (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Białorusi (2016/2934(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 października 2016 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.10.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer i Miriam Dalli, w imieniu grupy politycznej S&D, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy politycznej EFDD, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka i Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski i Marek Jurek, w imieniu grupy politycznej ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 24.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności