Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

4. Situationen i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))

Debatten hade hållits den 26 oktober 2016 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer och Miriam Dalli, för S&D-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski och Marek Jurek, för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy