Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1249/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0449

Protokoll
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg

8.6. Olukord Süürias (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2016/2933(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokollipunkt 9).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 ja B8-1255/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1123/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1249/2016

(asendades B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 ja B8-1254/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Merja Kyllönen.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0449)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1251/2016 ja B8-1255/2016 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika