Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1249/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0449

Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

8.6. Syyrian tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2933(RSP))

Keskustelu käytiin 22. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 9).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 24. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 ja B8-1255/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1123/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1249/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 ja B8-1254/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Merja Kyllönen.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0449)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1251/2016 ja B8-1255/2016 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö