Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1249/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0449

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

8.6. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2933(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 ir B8-1255/2016 (2016/2933(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1123/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1249/2016

(keičia B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 ir B8-1254/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Merja Kyllönen.

Priimta (P8_TA(2016)0449)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1251/2016 ir B8-1255/2016 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika