Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1249/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0449

Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg

8.6. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sýrii (2016/2933(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2016 (bod 9 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené dňa 24. novembra 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrhy uznesenia B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 a B8-1255/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B8-1123/2016

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1249/2016

(nahrádzajúci B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 a B8-1254/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Merja Kyllönen.

Prijatý (P8_TA(2016)0449)

(Návrhy uznesenia B8-1251/2016 a B8-1255/2016 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia