Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1249/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0449

Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

8.6. Situationen i Syrien (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 9 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 2 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 och B8-1255/2016 (2016/2933(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1123/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1249/2016

(ersätter B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 och B8-1254/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella och Julie Ward, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Merja Kyllönen.

Antogs (P8_TA(2016)0449)

(Resolutionsförslagen B8-1251/2016 och B8-1255/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy